Seier for innsatsstyrkene i Heimevernet

Tjeneste i innsatsstyrkene utløser feriepenger, melder Ombudsmannen for Forsvaret. Talsperson for personellet er lettet, men varsler tøffe krav om tilbakebetalinger.Helt siden innsatsstyrkene i Heimevernet ble opprettet i 2005 har Forsvaret unntatt innsatstyrkepersonellet feriepenger for lønn/godtgjørelse. Dette forholdet har personellet tatt opp med ledelsen i Heimevernet siden 2007.

Saken har blitt avvist gang på gang. Etter en fremsendt klagesak fra en av HV-soldatene tidligere i år avgjorde denne uken Ombudsmannen for Forsvaret at denne praksisen var feilaktig. Forsvarsstaben påklaget denne avgjørelsen, men nådde ikke fram med sin klage.

Ombudsmannen opprettholder sin tidligere avgjørelse med støtte fra Arbeid- og sosialdepartementet, og fastslår at personell som tjenestegjør i Heimevernets innsatsstyrke etter fullført plikttjeneste, har krav på feriepenger.


BFO berømmer pågangsmotet og standhaftigheten til soldaten som har klaget på vegne av seg selv og andre

BFO kom inn i saken på et sent tidspunkt og har støttet med innspill og kommentarer, som ble bekreftet i konklusjonen fra Ombudsmannen.

- Hvilke konsekvenser denne beslutningen vil få for eventuelle etterbetalinger etc. gjenstår å se, men BFO vil nå følge opp ytterligere mot Forsvaret og Heimevernsstaben, sier forhandlingsleder Grethe Bergersen (BFO).

Fungerende leder BFO, Rune Rudberg, er imponert over det pågangsmotet soldaten har vist i denne saken.

- Vi unner ingen å måtte stå alene i en slik sak over tid, og må bare berømme Lars Bugge Aarset som har tatt denne støyten på vegne av så mange.

Dette forteller også noe om hvilke ressurser Heimevernet sitter på gjennom sitt personell. Det håper jeg også Forsvaret ser, avslutter Rudberg.

Aleksander Gudmundseth, talsperson for HVs Innsatsstyrker

- Lars Bugge Aarset (soldat i Innsatsstyrkene, red.anm.) har kjørt saken som enkeltperson opp mot Ombudsmannen, og har stått løpet ut på tross av utallige avslag. Vi har jobbet med dette i to år, hele tiden ble kravet avvist. Hverken Forsvarsdepartementet eller HV-staben har villet svare konkret, de hevder at dette kun er godtgjøring og ikke lønn. Men vi får lønns- og trekkoppgave samt lønnsslipp. Jeg vet også at dette ble løftet første gang i 2007. Vi har dog sett at ingenting har blitt journalført hos FD, noe arbeidsrettsadvokat Lars Holo har hjulpet oss å skaffe innsikt i.

 

170606_Syltefoto_Gudmundseth_1959_web_0.jpg
Aleksander Gudmundseth er talsperson for Innsatsstyrkene. Han sier han er overrasket over at ingen har tatt kontroll på saken tidligere, selv etter gjentatte forespørsler. - Det var kun Ombudsmannen og BFO som ville høre på oss, og vi er selvsagt takknemlige da det har bidratt til en løsning, fremholder han. Foto: Alexander Sylte / Syltefoto.

Hva skjer videre nå?

Nå er det store endringer i Forsvaret både innenfor HR og for nye kontrakter for innsatsstyrkepersonellet. Dette vedtaket må nå tas høyde for i de nye kontraktene. 

Vårt krav er tilbakebetaling fra opprettelsen av innsatsstyrkene i 2005

Hvilke summer er det snakk om?

- Vårt estimat er i overkant av 600 millioner kroner.

Så dere vil ikke gi dere før dette er i boks?

- Vi deltar i innsatsstyrkene på frivillig basis. Vi tar oss fri fra vår sivile jobb for å bidra til et bedre forsvar av Norge. Skal vi sikre god rekruttering i fremtiden må vi bli behandlet ordentlig. Soldatene rundt meg har vært veldig oppgitte. Uttalelser som at «jaja, vi slipper i alle fall å betale kontingent for å tjenestegjøre» er et uttrykk for denne oppgittheten. Det er ikke den norske stat verdig. Sendrektigheten og motstanden i Forsvarsdepartementet har ikke bidratt til å gjøre oss i bedre stand til å gjøre de oppgaver vi er satt til. Men kanskje dette nå kan snu?

Det er mulig vi ikke er like raske som resten av Forsvaret - men vi er mye seigere

Hva med pensjon?

Forhandlingsleder Grethe Bergersen (BFO) har bakgrunn fra HV og vil følge saken videre. Med tanke på pensjon sier hun:

- Vi er gjort kjent med at det er en oppfatning av at lønn/godtgjørelse ifm tjeneste i Innsatstyrkene ikke er pensjonsgivende. Dette er korrekt ift Statens Pensjonskasse, men ikke mot Folketrygden. All inntekt/godtgjørelse vil være pensjonsgivende og tas med i pensjonsgrunnlaget i Folketrygden når du går av med pensjon.