Hærens teknikere - en utdøende rase?

Mangel på teknikere vil snart by på problemer!Liten produksjon, vanskelig å beholde

Det har i mange år vært vanskelig å beholde teknikere i Hæren, og i dag befinner vi oss i en situasjon hvor det heller ikke produseres i det hele tatt. Dette vil veldig
snart by på problemer! I det 20- års perspektivet jeg har som tekniker i Forsvaret er det med sorg jeg nå ser på dagens situasjon.

Det er med sorg jeg nå ser på dagens situasjon

Da jeg startet min karriere i 2001 tilbød fortsatt Forsvaret teknisk fagskole på Helgelandsmoen, samt 1. årig befalsskole til de som allerede hadde et relevant fagbrev. Etter nedleggelsen av teknisk fagskole i 2002 har vi hatt skiftende ordninger av 1. årig befalsskole for personell med fagbrev, eller 2. årig som førte frem til at man etter fire år var ferdig med både fagbrev og plikt. Det har vært gjennomført sentraliserte modeller og desentralisert modell, før man igjen landet tilbake til sentralisert. I tillegg lyste man også fra tid til annen ut sivile studieplasser på ingeniørstudier som gjorde det mulig å fylle stillinger høyere i systemet innenfor teknisk bransje både i Hæren, men også i FLO og FMA.

Teknikere reparerer vogn

Dette fungerte bra frem til den store utdanningsreformen slo til. I denne prosessen ønsket man alle som tidligere hadde vært utdannet til sersjant og nå OR5 til å  utdannes til lagfører OR4. Dette var ikke fag- myndighetene innenfor teknisk bransje enige i. Hovedargumentet for denne motstanden var at de anså det som for vanskelig å skulle rekruttere individer med relevante fagbrev inn til førstegangstjeneste, for deretter å skulle motivere dem til å ta lagførerskolen – for deretter å gi dem relevante kurs som skulle gjøre dem til spesialist på Hærens materiell. Det andre argumentet gikk på at man i fra teknisk bransjes side mente at man som repplagsformann bærer et større ansvar enn lagførere i andre bransjer. Dette fordi man som repplagsfører opererer med laget sitt i hele teateret for å støtte avdelingene,
samt man skal sette kjøreforbud og være sjefens rådgiver da det kommer til kjøretøy, samband eller våpentekniske spørsmål. Dette var alle argumenter som man spilte inn i prosjektgruppen som jobbet med ny lagfører og befalsutdanning i Hæren og Forsvaret.

Teknisk bransje

Teknisk bransje ble altså ikke møtt med en ordning som passet dem. Det ble heller ikke satt ned ekstra ressurser for å finne en løsning. Så da står vi der vi er i dag, uten teknisk befalsutdanning. Så hva er så ille med det tenker du? Jo, det har direkte innvirkning på Hærens evne til å løse sin daglige trening og å løse sine oppdrag!

I de fleste år har det allerede – med den produksjonen vi har hatt, vært vanskelig å fylle hærens stillinger med relevant kompetanse. Dette kan skyldes flere faktorer; som manglende personellstyring, lite rotasjon i enkelte avdelinger som har hindret muligheter for videre utvikling i systemet, skjev lønnsdannelse mellom mil/ siv på
verksteder i FLO og Operasjonsstøtte til tross for at Hæren delvis har kompensert dette gjennom et teknikertillegg til sine OR5-OR6. Så summen av dette er at det er svært få teknikere igjen i vår organisasjon. De som er igjen er etterlevninger av gamle ordninger som nå ikke eksisterer lenger, disse er gjerne på relativt lavt og utøvende nivå i dag, mens i FLO/ FMA systemet finner vi en aldersprofil som i de nærmeste 10 år er på vei bort pga pensjonsalder – mange av disse er etterlevninger fra teknisk fagskole dagene på Helgelandsmoen, her vil det bli problemer med etterfylle organisasjonen.

Sekshjuling trenger vedlikehold

 

Hva gjør vi nå da?

Hva gjør vi nå da? Utfordringene står i kø og dette vil kunne føre til «ekstra vann på mølla» til de som mener at støttefunksjonene våre kan settes ut på anbud og løses av sivile selskaper. Jeg betviler ikke at man i regnskapet kan spare noen kroner og få det til å se bra ut på papiret. MEN, det er en del faktorer man da glemmer. Jeg
kan bruke ett av Hærens aldrende våpenplattformer som eksempel for å understreke mitt poeng.

Leopard 2 er aldri fullt og helt implementert i den norske Hæren!

Min påstand er at våpensystemet Leopard 2 aldri fullt og helt er implementert i den norske Hæren. Det er et system som har levd på lykke, fromme og entusiasme fra både brukere og teknikere. Teknikerens lojalitet til avdelingene, slik at de skal få øve og trene, det gjør at man får det til å virke på tross av systemet ikke på grunn av.
Som eksempler nevner jeg konstant mangel på deler, lapping på gammelt for å få det til å virke litt til, bruk av utenlandske verkstedhåndbøker og manualer og så videre. Det er kun fordi man har hatt teknikere som er integrert i avdelingene og som har hatt god kjennskap til materiellet, samt velvillige Opstø verksted som har hatt tett oppfølging og støtte til sine brukere hjemme og ute, at man tross forutsetningene nevnt over har holdt systemene operative og tilgjengelige for brukeren. Dette er neppe med i regnestykkene da man ønsker å se på en annen innretning på vår tekniske støtte, jeg kunne nevnt mange flere eksempler, knyttet til de fleste materiell kategorier.

Finn ordninger som rekrutterer og beholder dette personellet SNAREST!

Så om litt kommer vi ikke til å finne teknisk befal ved Hærens avdelinger, fordi de produseres altså ikke lenger. Verkstedene vil drives av sivile aktører. Og hva med FLO og FMA? Jo disse stillingene må jo utelukkende rekrutteres sivilt, da det ikke produseres personell for å fylle dem. Det kan fungere, fordi en sivil ingeniør eller prosjektforvalter kan vel gjøre en like god styringsjobb som noen annen. Men vedkommende vil jo mangle fagkompetansen i bunnen, avdelings- og profesjonsforståelsen, forståelsen av operative behov og brukerrelaterte utfordringer. Jeg frykter for at nedetiden på Hærens materiell kommer til å skyte i været. Evnen til å trene og øve vil synke og driftskostnadene knyttet til vedlikehold kommer til å skyte i været. Dette ønsker vi ikke og vi må starte med å få tilbake befalsutdanning for teknikeren. Man kan gjerne ta utgangspunkt i dagens ordninger, men finn ordninger som rekrutterer og beholder dette personellet SNAREST!

Berging pågår

 

Men, noe skjer!

FKL (Forsvarets kompetansesenter logistikk) har tatt tak i utfordringen og har nå lansert et forslag til en helhetlig modell som bygger på gjenbruk på mye av det vi vet fungerte med den gamle modellen vi utdannet teknikere på. Samtidig har de tatt utgangspunkt i de eksisterende utdanningstilbudene i Hæren og Forsvaret som lagførerutdanningen og Befalsskolen, slik at man gjenbruker så mye som mulig, samtidig som man har kontroll over seleksjon og opptak av riktig personell. Man ser på et lærlingeløp, et løp for de med eksisterende relevant fagbrev og et løp for de som er grenaderer i dag. Alle løpene fører til en gjennomført tung teknisk utdanning samt befal skole nivå OR5. Planen er å ha dette på plass, slik at oppstart kan finne sted høst 2019. Så da gjenstår det å bli enig om innretning og få beslutnings-takere i Forsvaret til å forplikte seg for en slik ordning og sette handling bak ord.

Vi håper på det beste!


Kontaktpersoner

Håvard Støle
HTV HV (Elverum)
974 11 301
Håvard Støle
HTV HV (Elverum)
974 11 301