BFO med viktig seier i Høyesterett

Arbeidsgiver kan ikke beordre personell fra stilling grunnet manglende tillit eller ved misnøye med hvordan oppgavene blir iveratatt. Det har Stortinget og Høyesterett nå slått fast.Befalets Fellesorganisasjon vant i Høyesterett!

BFO ivaretar våre medlemmer, de beste advokater ble engasjert i saken der vårt medlem følte seg urettferdig behandlet. Nå har Forsvaret og Staten tapt også i Høyesterett, og alle rettsinstanser har fastslått at frabeordringen av en skipssjef fra sin stilling som sjef på KV Senja i 2012 var ugyldig. 

 

_MG_0527.jpg
Løvene vokter trappen opp mot rettssalene i Høyesterett

Bakgrunn for saken

Saken startet i 2011, der det ble meldt inn varslingssak om at det var dårlig arbeidsmiljø om bord på KV Senja. Forholdet var knyttet til skipssjefens leder stil, der enkelte i Operativ detalj følte seg detaljstyrt og overvåket av skipssjefen, under hans kontroll og veiledning knyttet til navigasjon. Uten tilstrekkelige undersøkelser eller vurdering av alternative løsninger frabeordret sjef Kystvakten skipssjefen på KV Senja med øyeblikkelig virkning i januar 2012. Dette til tross for at skipssjefen gjennom flere år hadde fått meget gode tjenesteuttalelser og tilbakemeldinger som skipssjef, herunder også for sitt lederskap som sjef på KV Senja.

BFO: Ikke grunnlag for frabeordring

Etter BFOs oppfatning var det verken grunnlag for å frabeordre skipssjefen uten grundigere undersøkelser for å klarlegge de faktiske forhold, herunder å vurdere andre løsninger, samtidig som sjef Kystvakten manglet både hjemmel og myndighet til slik frabeordring. På vegne av skipssjefen tok BFO den kritikkverdige saksbehandlingen og den uhjemlede frabeordringen opp med både Sjøforsvarsstaben og Forsvarsstaben, uten at de var villig til å gjøre om vedtaket. Forsvarsstaben innrømmet kritikkverdig saksbehandling, men ønsket ikke å overstyre Sjøforsvaret i denne saken.

Stevning av Staten

Som følge av at Forsvaret ikke var villig til å finne løsning internt, stevnet skipssjefen, med støtte av BFO, Staten V/Forsvarsdepartementet i juni 2013 for Oslo tingrett, med påstand om endringsoppsigelse/ugyldig frabeordring. Med bakgrunn i sendrektighet og manglende tilsvar til Oslo tingrett fra Forsvarsdepartementets side, avsa Oslo tingrett 2. oktober 2013 en fraværs-dom, der frabeordringen av skipssjefen ble kjent ugyldig. Skipssjefen ble videre tilkjent erstatning i tråd med sitt krav, samt saksomkostninger.

_MG_0514.jpg
 

Staten innrømmer usaklig frabeordring, tilbød forlik.

Forsvarsdepartementet anket fraværsdommen til Borgarting lagmannsrett. Anken ble tatt til følge, og det ble deretter gjennomført rettsmekling i Oslo tingrett 26. juni 2014. Gjennom meklingen gikk Staten langt i å innrømme usaklig frabeordring, og ga følgende forlikstilbud (hovedelementene): Alt 1 innebar at skipssjefen fikk opprykk til kommandørkaptein fra 1. august 2014, samt kr 1.000.000,- i erstatning. Alt 2 kun økonomisk erstatning, der skipssjefen ble tilbudt kr 2.000.000,-. Skipssjefen valgte imidlertid å takke nei til forliket, og stevningen ble behandlet i Oslo tingrett i februar 2015. Oslo tingrett avsa dom 9. april 2015 og fastslo at frabeordringen av skipssjefen var ugyldig. Han ble videre tilkjent en erstatning, samt saksomkostninger. 

 

_MG_0519.jpg
Illustrasjonsbilde; fra utsiden av rettslokalene

Staten anker både Tingrettens og Lagmannsrettens dom

Staten anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett, som behandlet denne i februar 2016. Borgarting lagmannsrett forkastet anken, og fastslo at frabeordringen av skipssjefen var ugyldig. Lagmannsretten reduserte imidlertid erstatningen, da de ikke fant det sannsynliggjort at skipssjefen ville fått forlenget sin beordring med de siste tre år av sin beordringsperiode.

Staten anket også lagmannsrettens dom, og den ble tatt inn for Høyesterett til behandling 29-30. november 2016. Høyesterett avsa sin dom 13. desember, der anken ble forkastet. Dommen fra lagmannsretten blir derved stående. I tillegg er saksomkostninger for alle instanser tilkjent.

 

Straten_Høyesterett_illustrasjon.jpg
Fra behandlingen av saken i Høyesterett.

Svært viktig og prinsipiell dom for alt militært personell.

Dommen er svært viktig og prinsipiell for alt militært personell. Fra å dreie seg om en ugyldig frabeordring av en skipssjef, har saken gjennom behandling i de ulike rettsinstanser i større og større grad dreid seg om hjemmel til slik frabeordring, og rekkevidden av beordringsplikten regulert i Forsvarspersonell-loven (fpl). Forsvarsdepartementet har gjennom flere forslag til lovregulering forsøkt å få beordringsplikten utvidet til også å gjelde beordring fra stilling, uten å ha nådd frem hos Stortinget.

Forsvarsdepartementet har, både i lovarbeidet og gjennom alle rettsinstanser, argumentert for at beordring fra stilling av «andre årsaker» også må gjelde ved manglende tillit eller hvis arbeidsgiver er misfornøyd med hvordan vedkommende ivaretar sine oppgaver.

Nå har både Stortinget og Høyesterett slått fast at beordringsplikten regulert i fpl ikke gir arbeidsgiver hjemmel til å beordre fra stilling grunnet manglende tillit eller der de er misfornøyd med hvordan oppgavene blir ivaretatt.

Nå gjenstår det å se hvordan Forsvaret evner å forholde seg til dommen og den ugyldige frabeordringen.

 

Kontaktpersoner

Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648