Valgkomitéens arbeid frem mot Kongressen

Det nærmer seg BFOs 11. ordinære Kongress, og Valgkomitéen er i gang med sitt arbeide med å fremskaffe kandidater til de posisjoner som er på valg.Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen ble oppnevnt av hovedstyret i februar i år og det har blitt gjennomført suppleringsvalg til hovedstyret to ganger siden da. Dette skyldes at personer har sluttet i Forsvaret.

Komiteen består av tre hovedmedlemmer, en fra hver forsvarsgren samt personlig varamedlem til disse. «BFO-demokratiet» fungerer på den måten at regionstyrene, lokalforeningene og enkeltmedlemmene sender inn forslag på kandidater til vervene i BFO til Valgkomiteen.

Valgkomiteen vil så etter en grundig prosess, inklusive intervjuer av aktuelle kandidater, innstille kandidater til de valg som skal foretas av Kongressen.

Valgkomiteen skal finne kandidater til: Leder, nestleder, Hovedstyre, revisor og protokollkomite.

Tiden går fort mot kongress. Nå er det viktig at du sender inn forslag på kandidater, eller sier din mening til Valgkomiteen. Dette er en viktig del av de demokratiske prosesser i BFO.

Valgkomiteen består av

Tore Kvalvik FD (Hær) E-post tok@fd.dep.no

Stig Tore Paulsen CYFOR CCR (vara Hær) E-post stipaulsen@cyfor.mil.no

Laila Kvammen Lie, LST (Luft) E-post lklie@mil.no

Frøydis Grindstein, CYFOR CCR(Leder/vara Luft) E-post froydis.grindstein@noble.mil.no

Per Ivar Haugen, Kystvakten (Sjø) E-post perivarhaugen@gmail.com

Lill Therese Tesdal, NSS (vara Sjø) E-post: ltesdal@mil.no