Valgkomiteens arbeid frem mot kongressen

Det nærmer seg BFOs 10. ordinære Kongress, og Valgkomiteen er i gang med sitt arbeide med å fremskaffe kandidater til de posisjoner som er på valg.Det er BFOs Hovedstyre som utnevner hvem som skal sitte i Valgkomiteen (inklusive vara). Komiteen består av tre medlemmer, en fra hver forsvarsgren. «BFO-demokratiet» fungerer på den måten at regionstyrene, lokalforeningene og enkeltmedlemmene sender inn sine forslag på kandidater til ledervervene i BFO, direkte til Valgkomiteen.

Valgkomiteen vil så etter en grundig prosess, inklusive intervjuer av aktuelle kandidater, innstille kandidater til de valg som skal foretas på BFOs Kongress. For å få innspill og utfyllende samtaler, deltar Valgkomiteen i tiden før Kongressen på regionsstyremøter, regionsstyreledermøter, ett KAFO- og BESO-styremøte, samt to Hovedstyremøter.

Ved behov, blir det også gjennomført et ekstraordinært møte i Valgkomiteen. Tiden går fort mot kongress, og det konstituerende møte i Valgkomiteen ble avholdt i BFOs lokaler allerede den 17. oktober d.å. Følgende valg skal valgkomiteen finne kandidater til: Leder, nestleder, Hovedstyre, revisor, protokollkomité med 1 medlem og 1 varamedlem fra hver forsvarsgren.

Nå er det viktig at du/dere sender inn forslag på kandidater, eller sier din mening til Valgkomiteen. Dette er en viktig del av de demokratiske prosesser i BFO.

Valgkomiteen består av:

Tore Kvalvik (leder)  FD/Hær E-post tok@fd.dep.no

Jørg Lian FKL (vara Hær) E-post inkognitro@online.no

Bjarte M. Solberg FPVS (Luft) E-post Bjarte.solberg@gmail.com

Per Ivar Haugen Kystvakten (Sjø) E-post perivarhaugen@gmail.com

Christian Hårvik (vara Sjø) christianharvik@gmail.com