Uryddig prosess!

Vedlikehold i Forsvaret - beslutning tatt



Spare 317 millioner kroner

Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarssjefen å spare inn på vedlikehold i Forsvaret med 317 millioner kroner innen 31.12 2020. Dette har vært en omfattende og uryddig prosess. BFOs tillitsvalgte og medlemmer har engasjert seg, bidratt og i sum har vi brukt betydelige ressurser for at Forsvarssjefen skulle få et best mulig beslutningsgrunnlag.

Nå har Forsvarsjefen tatt sin beslutning, vi er ikke like fornøyd med alt innholdet, men den ble noe bedre enn vi kunne frykte. Uansett er signalet at norsk forsvarsindustri og vedlikehold ved operative enheter (særlig i luftforsvaret) knyttes tettere sammen. Dette er en situasjon vi liker dårlig, da vi mener at de som utfører vedlikeholdet i dag, gjør dette på en profesjonell og kosteffektiv måte – tatt utgangspunkt i forutsetningene som er lagt til grunn. Landverkstedene overføres til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) 1.april 2019 og ingen av verkstedene skal legges ned i denne langtidsperioden. Ut fra de gitte forutsetningene var dette en løsning (ingen nedleggelse) våre tillitsvalgte stod for hele veien.

Få frem fakta

BFO har gjort sitt ytterste for å få frem fakta, men faktum er at man sitter ikke på tilstrekkelig grunnlag til å svare ut spørsmålene. Det forholder vi oss til og Forsvarssjefen er enig i at de sentrale organisasjonene vil bli løpende orientert om beslutninger som fattes i det videre arbeidet. Omstillingspressene skal gjennomføres i FLO og andre berørte driftsenheter (DIF). Her forventer vi tidlig og god involvering av de ansatte

Utgangspunktet var å spare inn kr 317 millioner innen 2020. Det har gjennom hele prosessen vært krevende å få et klart overblikk på hvordan og på hvilke områder innsparingen skal skje. Dette bildet er fortsatt uklar etter den endelige beslutningen. Dette har vært en stor del av uro momentet i dialogen mellom partene så langt og BFO forventer at det gis en bedre oversikt i det videre løpet for å skape grunnlag for forståelse og rom for innspill.

Konklusjon

Det er vanskelig å kjenne igjen behandlingen lokalt og sentralt ifh til Forsvarssjefens beslutning. BFO vil følge opp den videre prosessen med nødvendige ressurser fra lokalt og sentralt hold.


Kontaktpersoner

Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377