Urettferdig boligpolitikk

Resolusjon fra BFOs Kongress: Befalets Fellesorganisasjon (BFO) får stadig tilbakemeldinger fra Forsvarets ansatte om en uholdbar boligsituasjon ved Forsvarets avdelinger rundt om i landet.Forsvarets boligpolitikk er utarbeidet for å ivareta ulike grupper personell, men praksisen ved de ulike avdelingene er varierende og til dels feil. De som er satt til å forvalte det må sette seg inn i og forstå overordnet dokumentasjon og regelverk slik at dette ikke feiltolkes, noe vi opplever som utfordrende i dag.


Bakgrunnen for denne praktiseringen er også mangel på bolig- og kvarter, og ikke minst fordi standarden er langt fra tilfredsstillende. Dette skaper problemer innenfor blant annet helse, miljø og sikkerhet.

Det å avhende et stort antall boliger er ikke hensiktsmessig når vi ser at det treffer personellgruppen vi helst vil beholde. Resultatet er dårlig eller mangelfulle botilbud som i ytterste konsekvens gjør at personellet velger seg bort fra tjenestestedet.

Dersom personellet ikke har tilstrekkelig med og gode nok boliger, får det i verste fall en operativ konsekvens. Når botilbudet er så dårlig, velger man å ikke flytte til tjenestestedet. Når kvarterene er så få, velger man å søke seg til et annet sted man slipper å pendle til. Boligordningen i Forsvaret er ikke bare et incentiv, det er en del av operativ støtte.

BFOs 10. ordinære kongress mener:

BFO mener det må være tilstrekkelig antall boliger og kvarter tilgjengelig for vårt personell. Pendlere, ansatte på plikttjeneste og øvrige tilsatte, skal ha like boligvilkår innenfor de fastsatte kategorier og standarden på boligene må følge nivået som er fastsatt.