Uravstemning pensjonsoppgjøret

Du kan nå delta i uravstemningen - og det er ditt personlige valg. Les videre for å se BFOs anbefaling til våre medlemmer.23. april mottok du en e-post fra YS Stat. Her ble du bedt om å ta stilling til den nye offentlige pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars i år. Dette kalles Uravstemning. Du stemmer ved å følge linken i mottatt mail. 

Under følger vår anbefaling, men vi oppfordrer deg gjerne til å lese de siste utgavene av Offisersbladet, der vi har brukt omfattende spalteplass på nettopp pensjon. Linker finner du i bunnen av artikkelen.


Bakgrunn

Bakgrunnen for den nye avtalen er at pensjonsforliket fra 2009 ikke er tilstrekkelig god for å ivareta alle statsansatte. Det har derfor vært påkrevd med nye forhandlinger.

Det er ditt personlige valg

Du må selv ta en personlig stilling til hva du skal stemme, men BFO anbefaler den framforhandlede løsningen.

Grunnen til dette er;

  • Avtalen sikrer deg en likelydende eller bedre pensjonsnivå enn ved en videreføring av dagens avtale – hvor «levealdersjusteringen» spiser opp mye.
  • Dette er den best mulige avtalen for alle offentlig tilsatte, og vi har et godt utgangspunkt for å forhandle særalderspensjon for militært tilsatt personell.

Avtalen inneholder forsikringer og føringer som danner et godt grunnlag for forhandlinger om særalderspensjon og særaldersgrensene.

Særalder ikke fullt ut besvart

Til tross for at den nye avtalen ikke gir deg «alle svarene», danner den imidlertid et godt grunnlag for at vi skal kunne ivareta deg som militært tilsatt i de videre forhandlingene.

Helt grunnleggende erkjenner avtalen behovet for bruk av særalder knyttet til sikkerhet og beredskap. Dette er begrepet som er brukt i avtalen.

Allerede til høsten skal det forhandles om hvordan den nye avtalen skal tilpasses særaldersgrenser.

Deretter skal vi utarbeide hvilke grupper som skal ha særalder i fremtiden – og hvilke aldergrenser som skal benyttes.

Til begge prosessene er vi godt rustet med både kompetanse og innsikt slik at vi kan ivareta dine behov på en god måte.

Noen detaljer fra avtalen vedrørende særalder

  • Spørsmål om særaldersgrenser skal avklares i en senere prosess.
  • Dersom det blir endringer i særaldersgrensene skal de som har 10 år eller færre år igjen til den tidligere aldersgrensen beholde denne.
  • Arbeidstakere som er født før 1963 beholder dagens ordninger, dvs særaldersgrensen og retten til særalderspensjon frem til 67 år.

Personer som er født i 1963 eller senere må tilpasses påslagsmodellen fra 1.1.2020

  • Personer som har 10 år eller færre år til særaldersgrensen skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inklusive 85-årsregelen videreføres.
  • Personer som har mer enn 10 år igjen til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler

Kontakt oss gjerne

BFO  er tilgjengelige for å svare på spørsmål og gi utdypninger om avtalen hvis det er behov.