Teknisk lederutdanning og Cyberteknikerutdanning

BFO følger oppDet ble publisert en artikkel 24.02 som dessverre ikke var mulig å gjenopprette etter brann i server. Denne artikkelen er derfor publisert på nytt, med tilsvarende innhold som den opprinnelige artikkelen. 

Følger opp med juridisk bistand

BFO har over tid påvist og påtalt ulik håndtering av elever/personell ved funksjonsrettet utdanning etter fullført førstegangstjeneste. Blant annet er det vist til at denne type personell i hæren og luftforsvaret tilsettes i OR2-stillinger og avlønnes i henhold til dette. Dette følger av kontrakter og informasjon på Forsvarets nettsider, og er etter BFOs syn en helt riktig forvaltning av dette personellet.  Motsatt er det påvist at andre elever og personell av samme kategori, deriblant ved Forsvarets Cybertekniker-utdanning på Jørstadmoen, Teknisk leder utdanning og våpenteknisk utdanning i FLO/FKL på Sessvollmoen ikke får slik tilsetting og tilhørende vilkår.
 
BFO påpeker overfor Forsvaret at det per i dag ikke foreligger et hjemmelsgrunnlag for å unnlate å tilsette personell som påbegynner og gjennomfører 
funksjonsrettet utdanning etter fullført førstegangstjeneste. Dette personellet skal som minimum tilsettes som OR 2. 
Denne saken er viktig å få avklart, både som prinsippsak og ikke minst med tanke på de berørte elevene.
Mange av de berørte elevene har allerede valgt å avslutte sin utdanning og flere har også valgt å slutte i Forsvaret med bakgrunn i helt feilaktige vilkår, slik både elevene og BFO vurderer det. 
Som følge av feilaktige vilkår og sviktende forvaltning mister Forsvaret nå både etterspurt, kritisk nødvendig og verdifull erfaring og kompetanse. I en tid der det meste dreier seg om fokus på økt ståtid og betydningen av å beholde personell, er dette en trist sak for Forsvaret. Dette bidrar også til et sviktende omdømme og vil sannsynligvis også gjøre det mer krevende å rekruttere til denne type utdanning fremover. Dette i tillegg til kostnaden det innebærer å miste verdifull kompetanse.      

Som følge av manglende tilsvar på BFOs henvendelser til Forsvaret, følger nå BFO opp denne saken med juridisk bistand og om nødvendig en videre rettslig prosess.   
 


Kontakt

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238