Svendsen-utvalgets rapport

Forsvaret trenger økt lederkraft og mangfoldHva leser vi?

Onsdag denne uken overleverte Svendsen-utvalget sin rapport til Forsvarsministeren. Om utvalget, se regjeringen sine sider.

Deres mandat har vært å se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse i en tid med rask utvikling og store trusler innen det digitale domenet. Denne artikkelen gir et helt overordnet og kortfattet inntrykk av innholdet. Vi må gå dypere inn i de 144 sidene for å gi en dypere analyse av konsekvensene.
 
Rapporten gir et viktig bidrag til utviklingen av Forsvaret som organisasjon og hvordan Forsvaret skal utvikle gode strategier for å beholde ansatte. De har også gitt råd om hvordan Forsvaret kan få tilgang på god og nødvendig kompetanse i framtiden. Utvalget kommer med mange gode forslag som kan utvikle Forsvaret som virksomhet. BFO er helt enig i at utvikling er avgjørende i en hverdag hvor endringene kommer raskere og kravene til leveranse på alle nivå blir tydeligere. BFO håper derfor at Forsvarsdepartementet bruker denne rapporten godt – vi vil bruke tid på å sette oss inn i mulighetene som skisseres. 

Utvalget understreker viktigheten av tett involvering i å omsette det som gis som innspill, og her vil BFO selvsagt både stille opp og ha meninger.

De siste 10 årene er det gjennomført mange reformer som har truffet Forsvarets personell direkte når det gjelder tilsettingsforhold, nedskalering av gode incentiver og stadige endringer innen forvaltning. Den siste store saken er at hele pensjonssystemet er endret og under et kontinuerlig press. Disse forholdene preger tilhørigheten og hvordan individet ser på Forsvaret som arbeidsplass de kommende årene. Utvalgets forslag om en endret innretning mot en mer fleksibel og framtidsrettet incentivstruktur er av stor verdi for fremtidige diskusjoner, og vi håper dette tas med videre uten at de drukner i kravet om å spare penger. 

For BFO er det viktig å understreke at Forsvaret i dag er en organisasjon med ansatte som er motiverte, har høy faglig kompetanse og er dedikerte til oppgaven. Det er helt avgjørende at det er dette som er utgangspunktet for all videre utvikling av virkemidler og endringer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utvalgsleder Berit Svendsen

Utvalget er også helt klare på at Forsvaret må sikre seg tilgang på mer sivil kompetanse. Dette for å sikre seg riktig og god kompetanse på områder som kan utvikle Forsvaret som virksomhet. Her ligger det i dag ingen begrensinger, men dette må ikke først og fremst skje på bekostning av viktige militære stillinger, men komme i tillegg.  Det å sette til side viktigheten av god militær kompetanse i Forsvarets organisasjon er ikke en løsning for et robust og utholdende Forsvar som løser sine operasjoner hjemme og ute. Her mener vi at utvalget går for langt i sine forslag – man underslår viktigheten av den militære profesjon og tror at det er direkte sammenlignbart å være militær og sivil leder.  Det er det ikke.

BFO er helt enige i utvalgets forslag om at mer myndighet skal delegeres nedover i organisasjon og at rigide føringer skal sees på. Dette er viktig og må nå komme til konkret utførelse, gjerne raskt. 
 
Vi ser fram til å følge opp innspillene i tett dialog med Forsvarsdepartementet og som parter i Forsvaret. 

 

 

Svendsen-utvalgets rapport

Regjeringen publiserte en sak om rapporten 24.06.04

Svendsen-rapporten i sin helhet: Økt evne til å kombinere mennesker og teknologi


Kontaktperson

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202