Skoletillegssaken

AvslagForsvarsdepartementet har sagt sitt!

Siden 2016 har BFO og NOF hatt dialog med Forsvarsdepartementet.

BFO mottok ca. 250 saker. NOF mottok ca. 220 saker.

Alle innsendte saker ble oversendt til Forsvarsdepartementet i løpet av høsten 2018. Nå er behandlingen av alle sakene sluttført.

Forsvarsdepartementet har kommet til den konklusjon at alle saker avslås med bakgrunn i den individuelle gjennomgangen av sakene som er gjennomført. I hovedsak er begrunnelsen at skoletillegget ikke er et individuelt avtalt tillegg, selv om tillegget fremkommer for enkelte både i arbeidsavtaler og beordringsskriv. Slik vi vurderer tilbakemeldingen innebærer avslaget at de strenge kriterier som ble lagt til grunn for innsending av kravene, er snevret ytterligere inn i forbindelse med saksbehandlingen i FD.

Tilbakemeldingen innebærer at alle krav er gitt avslag, og ingen vil få tilbakeført skoletillegget, slik organisasjonene har fremmet krav om. 
Det vil være FD og Forsvaret som arbeidsgiver som skal informere den enkelte om utfallet av den saksbehandlingen FD her har gjennomført. Her er det så langt noe uklart hvordan de vil informere. Det er FDs juridiske avdeling som har gjennomført saksbehandlingen. 

Ut i fra den enigheten arbeidstakerorganisasjonene hadde med FD om kriteriene for gjennomgang av den enkelte sak, er det for BFO helt uforståelig den konklusjon de her har kommet til, uttaler Lars Omberg forhandlingsleder BFO.

Dette er bare trist, både for de som er berørt og hvordan FD og Forsvaret velger å behandle sine ansatte, fortsetter Lars Omberg!

BFO og NOF leverte  31. august 2017 et søksmålsvarsel på tre konkrete personer. BFO og NOF vil nå ta en fornyet vurdering av den videre juridiske prosessen knyttet til disse og eventuelt flere relevante saker. 

Dette er en trist sak for de berørte ansatte i Forsvaret, og føyer seg inn i rekken av festtaler om ivaretakelse av personellet og intensjonen i incentivprosjektet om at det som spares inn skal tilgodesees personellet på andre områder. Forsvaret som arbeidsgiver snakker om hvordan vi skal rekruttere og beholde personell i Forsvaret , svaret så langt er å frata personellet vesentlige vilkår og betingelser. 

BFO vil komme tilbake med mer informasjon om videre prosess. Les mer om skoletilleggssaken under. 


Dette er skoletilleggssaken

Kontaktperson

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238