Skoletilleggsaken

Siste oppdatering i sakenDette er skoletilleggsaken

Forsvarsstaben meldte om oppsigelse av "avtale om særskilt tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved forsvarets skoler". Verken skolesjefer eller BFO ble informert eller inkludert i beslutningen. Avtalen ble sagt opp med virkning fra 1. juni 2016, men Forsvaret forlenget tiden for utbetaling av tillegget frem til 31. juli 2017. Etter dette har utbetaling av tillegget opphørt.

I forbindelse med oppsigelsen av særavtalen om undervisningstillegg har BFO og NOF vært av den oppfatning at undervisningstillegget, for enkelte, har blitt en del av de individuelle lønnsbetingelsene. BFO og NOF har vært i dialog med Forsvarsdepartementet om en mulig løsning for disse sakene.

Vi har involvert både jurister og hovedsammenslutningene i arbeidet med å finne en løsning i denne saken. Dette arbeidet har pågått siden 1. mai 2016.

Løsning

Forsvarsdepartementet, BFO og NOF har etter flere møter kommet frem til en omforent løsning for at den enkelte skal kunne få prøvd sin sak. Departementet med BFO og NOF viser til at dersom personellet mener de fortsatt har krav på tillegget, må det påvises at de;

  1. Satt i stilling som var omfattet av tillegget i særavtalen på oppsigelsestidspunktet (1. mai 2016)
  2. Fortsatt sitter i en stilling (1. juni 2018) der arbeidsoppgavene som gav rett til tillegget under den gamle avtalen er videreført.
  3. Fremlegger dokumentasjon om at tillegget fremgår av de individuelle beordringsskrivene, arbeidsavtalen eller annen dokumentasjon som viser at dette ble gitt som en del av den enkeltes beordring/arbeidsavtale.

BFO og NOF mener at annen dokumentasjon kan være en sannsynliggjøring gjennom stillingsbeskrivelser, lønnslipper, utlysningstekst, epost fra arbeidsgiver i forbindelse med beordringen.

Siste utvikling i saken per. 20.12.18

BFO har vært i dialog med Forsvarsdepartementet denne uken. Forventet ferdigstilling av alle saker er av FD satt til utgangen av februar. Det betyr at ingen vil få svar eller tilbakemelding før den tid.

Vi forstår behovet våre medlemmer har for å få endelig svar, og dermed avslutte denne saken. BFO vil ha tett dialog med FD for å sikre at saksbehandlingen har god fremdrift frem mot fristen som er satt for ferdigstilling.

BFO vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger.