Skoletilleggsaken - LØSNING

Skoletilleggsaken - BFO og NOF har gjennom god dialog med FD kommet frem til en løsning.Oppdatering 6. September

Status undervisningstillegget

Frist for å oversende saken til BFO og NOF var 1. september. BFO har mottatt ca. 250 saker.

Vi har forsøkt å gi det enkelte medlem veiledning om hva de bør fremskaffe av dokumentasjon for å dokumentere kravet. I dette arbeidet har vi avdekket ulik forvaltningspraksis i forbindelse med tilsetting og lønnsfastsetting. Vi anser at dette er Forsvarets ansvar å rydde opp i, men vi må avklare nærmere hvilken innvirkning dette vil ha på den enkelte sak.

De sakene som er sendt BFO og NOF vil etter hvert bli videresendt til FD, som skal behandle kravene som sendes frem.

Vi har ennå ikke fått noe dato for overlevering til FD, men dette forventer vi vil bli avklart i løpet av kort tid.

Når behandlingen av sakene starter i FD vil vi ha mer oversikt over hvor lang tid dette tar.
En forsiktig antagelse tilsier at vi håper mye er gjort frem mot slutten av året.

Oppdatering 2. juli 2018

Det har begynt å komme inn saker på krav om undervisningstillegg.

Skal du komme i betraktning, må dokumentasjon sendes inn!

Husk å sende inn dokumentasjon!

Presisering dokumentasjon

Det er primært skriv ifm beordringen eller arbeidsavtale der det fremkommer at undervisningstillegget ble gitt som en individuell rettighet ifm beordringen som kan legges til grunn. Dersom en skal sannsynliggjøre ved hjelp av annen dokumentasjon; at undervisningstillegget ble gitt som en individuell rettighet, må denne dokumentasjonen konkret vise til undervisningstillegget/B-tillegg. Dette kan være utlysningstekst sett i sammenheng med stillingsbeskrivelser eller annen kommunikasjon (epost/skriv) fra beordrende myndighet der det konkret fremgår at det er gitt B-trinn (undervisningstillegget)i tilknytning til beordringen. Lønnsslipper og rulleblad vil her være tilleggsdokumentasjon på utbetalt B-trinn og videreførte arbeidsoppgaver.

Endelig avgjørelse i sakene som fremmes gjøres med bakgrunn i den dokumentasjonen som sendes inn.

BFO og NOF understreker at det er den enkeltes ansvar å fremskaffe denne dokumentasjonen innen den angitte tidsfristen

Historikk

«Selvstendig avtale om særskilt tillegg for undervisningstiden ved Forsvarets skoler ble sagt opp med virkning fra 1. juni 2016, men Forsvaret forlenget tiden for utbetaling av tillegget frem til 31. juli 2017. Etter dette har utbetaling av tillegget opphørt.

I forbindelse med oppsigelsen av særavtalen om undervisningstillegg har BFO og NOF vært av den oppfatning at undervisningstillegget, for enkelte, har blitt en del av de individuelle lønnsbetingelsene. BFO og NOF har vært i dialog med Forsvarsdepartementet om en mulig løsning for disse sakene.

Vi har involvert både jurister og hovedsammenslutningene i arbeidet med å finne en løsning i denne saken. Dette arbeidet har pågått siden 1. mai 2016.

Løsning

Departementet, BFO og NOF har etter flere møter kommet frem til en omforent løsning for at den enkelte skal kunne få prøvd sin sak. Departementet med BFO og NOF viser til at dersom personellet mener de fortsatt har krav på tillegget, må det påvises at de;

  1. Satt i stilling som var omfattet av tillegget i særavtalen på oppsigelsestidspunktet (1. mai 2016)
  2. Fortsatt sitter i en stilling (1. juni 2018) der arbeidsoppgavene som gav rett til tillegget under den gamle avtalen er videreført.
  3. Fremlegger dokumentasjon om at tillegget fremgår av de individuelle beordringsskrivene, arbeidsavtalen eller annen dokumentasjon som viser at dette ble gitt som en del av den enkeltes beordring/arbeidsavtale.

BFO og NOF mener at annen dokumentasjon kan være en sannsynliggjøring gjennom stillingsbeskrivelser, lønnslipper, utlysningstekst, epost fra arbeidsgiver i forbindelse med beordringen.

Hva gjør jeg som medlem?

FD, BFO og NOF har blitt enige om at den enkelte som hevder at kravet om undervisningstillegg er en del av de individuelle lønnsbetingelser, fremsender alt av dokumentasjon i saken til sin organisasjon - BFO, innen 1. september.

Frist 1. September

Fristen er endelig og saker som fremsendes etter dette vil ikke bli vurdert.

Deretter oversendes alle sakene fra BFO og NOF samlet til FD, som vurderer samtlige krav fra den enkelte. Det er den enkeltes ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for å fremsende denne til sin respektive organisasjon.

Medlemmer av BFO melder sin sak via Min Side - Standardsak - Tariff.

Du vil da få en e-post med bekreftelse på innmeldt sak. Ved å svare på denne e-posten kan du legge ved all dokumentasjon, samt tilføye ekstra informasjon.

BFO er godt fornøyd med den løsningen som nå har kommet på plass etter lang tids jobbing, sier Lars Omberg, Forhandlingsleder.


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238