Skoletillegget - Kvart seier!

Etter et betydelig samlet press fra BFO og de øvrige organisasjonene, har Forsvaret valgt å videreføre skoletillegget til 31.07.2017.Forsvarsstaben opprettholder imidlertid oppsigelsen av avtalen per 1. mai 2016. BFO og de øvrige organisasjonene er uenige i grunnlaget for at avtalen skal opphøre. Vi mener intensjonen mellom partene ved en eventuell endring av dagens skoletillegg skulle overføres som del av fast lønn.
Dette vil BFO og de øvrige organisasjoner forfølge videre i en egen prosess overfor Forsvarsdepartementet.
I tillegg krever organisasjonene fortsatt, at de som i dag besitter stillinger som faller inn under avtalen om skoletillegg, skal bibeholde tillegget så lenge de sitter i den aktuelle stillingen,
også etter 31.07 2017. Dette vil vi forfølge videre i en egen prosess.
Forsvaret har i tillegg avvist organisasjonenes krav om å oppta forhandlinger om en ny sentral avtale for å regulere arbeidstid med tilhørende kompensasjonsordninger for militært personell ved Forsvarets skoler. Forsvaret som arbeidsgiver har etter betydelig press, og med bakgrunn i organisasjonenes krav, valgt å fremme forslag om å videreføre skoletillegget som en personlig ordning frem til 31.07.2017. Det vil som følge av bortfall av avtalen per. 1. mai 2016 oppstå flere uavklarte spørsmål knyttet til den fremtidige forvaltningen av militære instruktører ved Forsvarets skoler.
- Hvordan skal leseplikten forvaltes etter 1. mai 2016?
- Frammøteplikt, utover leseplikten, etter 1. mai 2016?
- Arbeidsoppgaver utover leseplikten, etter 1 mai 2016?
- Forvaltning av personell som tilsettes etter at avtalen opphører per 1. mai 2016. Dette er forhold som Forsvarsstaben per i dag ikke ønsker å avklare på sentralt nivå. BFO oppfordrer derfor nå sine lokale tillitsvalgte ved de respektive skoler til å kreve en snarlig dialog med sine skolesjefer for å avklare hvordan disse forhold skal håndteres etter 1.mai 2016.
Organisasjonene forutsetter at militært personell som har søkt stilling på en av Forsvarets skoler før 1. mai 2016 tilkommer skoletillegg som regulert i nåværende avtale. Avslutningsvis vil BFO påpeke at dette har vært en svært krevende prosess med en meget uklok og svært skuffende fremgangsmåte fra Forsvarets side, og som ikke bidrar på en god måte til
kommende prosesser. Avviklingen av avtalen vil i tillegg , slik BFO ser det, og tilbakemeldinger fra skolene så langt, medføre ytterligere utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifisert militært
personell til Forsvaret skoler.