Skoletillegget

Oppdatering 13. november 2017: Svar fra FD ankommet.Oppdatering 13. november

FD har først nå gitt sitt tilsvar, over 2 mnd etter svarfristen som først var angitt. Dette er sterkt beklagelig slik BFO ser det, og ikke i samsvar med god forvaltningsskikk.

FD avviser i sitt tilsvar BFOs krav om bibehold av tillegget for de militært ansatte som hadde stilling ved en av Forsvaret skoler per 1 mai 2016. 

Det er viktig for BFO å gjenta at det var arbeidsgiver ved Forsvarsstaben som ensidig valgte å si opp særavtalen som regulerte arbeidstid ved Forsvarets skoler, uten noen form for forutgående prosess med partene i avtalen. 

BFO vil nå gjøre en grundig juridisk vurdering av det svaret som foreligger.

Oppdatering 13. november slutt.

BFO har engasjert advokat

Tekst fra 30. juni 2017:

Etter en grundig juridisk vurdering har BFO nå valgt å fremme et varsel om søksmål til Forsvarsdepartementet (FD) i «skoletillegg» saken. Dette er første steg i en eventuell videre rettslig prosess. Forsvarsdepartementet er i søksmålsvarselet bedt om å gi tilbakemelding og redegjørelse til vår advokat innen 15. august. 

Advokat Oddvar Lindbekk ved advokatkontoret Norman & Co vil føre en eventuell sak på vegne av BFOs medlemmer. Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO©

BFO legger til grunn at våre medlemmer som har vært tilsatt i stilling ved en av Forsvaret skoler, og omfattet av særavtalen skal bibeholde dette tillegget så lenge de innehar samme stilling eller funksjon.

Det kan ikke være slik at personellet kan fratas en betydelig del av sin faste lønn ved bortfall av særavtalen.

BFO vil komme tilbake med mer informasjon etter sommerferien.