Saken om ettervirkning av undervisningstillegget er ferdigbehandlet i Tingretten

Kjernen i saken er individuell ettervirkning av «undervisningstillegget» som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca 450 medlemmer fra NOF og BFO.Stor prinsipiell betydning

I retten anførte Regjeringsadvokaten på vegne av Forsvaret, at undervisningstillegget ikke utløste individuell ettervirkning fordi man kunne falle tilbake på hovedtariffavtalens regulering. De anførte blant annet at tillegget var en overtidsgodtgjørelse, og ved bortfall av tillegget faller en tilbake på overtidsgodtgjørelse etter hovedtariffavtalen.

Dette var NOF og BFO uenig i og vår advokat gjorde gjeldende at statens argumentasjon gjaldt en annen problemstilling knyttet til den videre eksistensen av tariffavtaler som sådan, og ikke individuell ettervirkning av tariffavtaler. Fra vår side ble det gjort gjeldende at vi stod overfor en opphørssituasjon som er der individuell ettervirkning har sin viktigste funksjon. Det ble også bestridt at det faste tillegget var en overtidsgodtgjørelse, og at det uansett ikke var noe som hindret individuell ettervirkning i saken.

F.v. Lars Omberg, Oddvar Lindbekk og Ståle I Reiten

For oss som arbeidstakerorganisasjoner er denne saken både av stor prinsipiell betydning samtidig som saken i seg selv er viktig for alle våre berørte medlemmer.

Rettslig følger denne saken opp Høyesteretts behandling av den såkalte Grefsenhjemmet-saken. Vår sak ble stanset i påvente av avklaring fra Høyesterett.

Behandlingen av vår sak startet tirsdag og sluttprosedyrene ble holdt torsdag.

Dom i saken faller normalt etter 14. dager, og vi blir gitt tilbakemelding om det tar lengre tid enn dette.

Det er advokat Oddvar Lindbekk som på vegne av BFO og NOF fører saken i retten.

Mer informasjon vil komme når dom i saken foreligger.