Særalderspensjon - midlertidige regler - 1963 kullet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), YS og de andre hovedorganisasjonene inngikk 12. desember en midlertidig pensjonsavtale for de som er født i 1963Midlertidig pensjonsavtale

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), YS og de andre hovedorganisasjonene inngikk 12.desember en midlertidig pensjonsavtale for særalderspensjonister født i 1963, med særaldersgrense 60 år. De som ønsker å gå av på 85-års regelen (dvs fra 57 år) går av på dagens ordning og beholder den ordningen frem til fylte 67 år.

Viderefører en tidligpensjonsordning

Avtalen sier at vi i påvente av en endelig avtale, viderefører en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene frem til fylte 67 år.

Den midlertidige avtalen skal inn loven som fremmes Stortinget i april 2019. 1963-kullet er således ivaretatt.Partene fortsetter å forhandle en langsiktig avtale over våren og høsten 2019, hvor partenes mål er å sikre best mulig pensjonsnivå for yngre årskull i årene som kommer.

- Det er tidspresset med innføringen av elementene i ny tjenestepensjon, inklusive AFP, samordning mv. som tar så mye tid at vi var nødt til å ta noen grep, sier Leder YS Stat Pål Arnesen.