Revidert forslag - Langtidsplanen for Forsvaret

I dag la regjeringen frem nytt og revidert forslagEn langtidsplan som ble sendt i retur

BFO støttet beslutningen om å sende Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) som ble fremlagt i april i retur, og mente at den reviderte langtidsplanen måtte endres kraftig for å gi gode løsninger på Norges sikkerhetsutfordringer. Regjeringen erkjente behovet for flere soldater. Dette er beskrevet flere steder i analysen på dagens situasjon og fremtidens behov. Derfor var det skuffende å se hvor mangelfull og lite konkret planen var for å løse akkurat dette, skrev Leder BFO Jens B Jahren i en artikkel i DN om den opprinnelige langtidsplanen. Den kan leses her

Kommentarer til revidert langtidsplan for Forsvaret (LTP)

Vi så en langtidsplan med så få forpliktelser og et perspektiv hvor de store og nødvendige grepene lå flere år fram i tid. Derfor er BFO glad for at deler av dette er rettet opp, og at det ligger en mer tydelig og forpliktende plan på bordet. Det er også gledelig at økonomien som ble varslet følges opp.

Allerede ved framleggelsen av opprinnelig langtidsplan satte BFO spørsmålstegn ved den økonomiske bærekraften og de økonomiske forpliktelsene fram i tid. Regjeringen har levert godt på stadig økning av budsjettet, men i det samme tidsrommet har en også svekket den planlagte økonomien ved å ha for ambisiøse krav på effektivisering, og hatt en økende driftsprofil med tilhørende kostnader. Det har vært lite vilje eller forståelse for å satse tilstrekkelig på drift i hele denne perioden og dette fortsetter med økende kraft.

Mindre driftsbudsjett - økte ambisjoner - klinger dårlig

Vi ser mørkt på sammenhengen mellom drift og ambisjoner for nesten hele Forsvaret i den planen som er lagt fram. Med få unntak svekkes kjøpekraften, noe som gir et mindre driftsbudsjett. Samtidig økes ambisjonene. Et eksempel er kravet om mer utdanning og mindre midler til Forsvarets høyskole (FHS), det klinger dårlig.

Tar ikke utfordringen innen bemanning på alvor!

BFO ser flere trekk i revidert langtidsplan som bringer Forsvaret tilbake i en tid hvor det er økende ubalanse mellom ambisjoner og økonomi. LTP tar heller ikke utfordringene innen bemanning og håndtering av Forsvarets ansatte på alvor. Dette er svært alvorlig. Vi mener at disse områdene er avgjørende for møte planes ambisjoner og møte den sikkerhetspolitiske utviklingen som er beskrevet.

Det er særdeles krevende å få tak på ambisjonene om økt bemanning. Dagens situasjon har BFO beskrevet ved flere anledninger, senest i rapporten til UTSYN / våre kommentarer til Forsvarsbudsjettet. Det har gjennom de siste to årene ikke vært en bedring i situasjonene, snarere tvert i mot. Utgangsposisjonen er en organisasjon som er underbemannet sett i forhold til oppgaver og oppdrag. Dette var også Forsvarsjefen tydelig på i sitt fagmilitære råd og vi ser det hver dag ute i avdelingene. Her ligger det ingen løsninger på situasjonene i planen, det er alvorlig på både kort og lang sikt. 
 
Vi håper behandlingen i Stortinget vil bidra til å flytte planene i riktig retning. Vi vil i hvert fall være klar på hva som er viktig for å skape et bedre Forsvar som kan løse sine oppgaver. 

Noen konkrete forhold

 • Klargjøre at for mye av styrkningene ligger for langt ut i tid, eks. oppbyggingen av en 4. kampbataljon i Hæren
 • Budskapet om å videreutvikle 2 bn til en stående avdeling er direkte misvisende, 2 Bn har alltid vært en stående avdeling
 • Budskapet om økt bemanning og satsning på personell er ikke fulgt opp med konkrete tiltak og tilstrekkelige størrelser
  • Det er ikke tiltak for å beholde personell. Det er kritisk.
  • Utdanning skal fortsatt være gjenstand for effektivisering, noe som gir mindre og ikke mer kapasitet i en allerede sprengt utdanningssøyle.
  • Det er ikke tilstrekkelig økonomi til å bygge oppunder den bemanningsøkning som skisseres, her holder ikke 79 millioner lenge.
  • Den økonomiske satsningen er bra, men det er lite igjen til å styrke driften, her må dette økes for å støtte oppunder ambisjonen og gi rom for å utnytte nye systemer og nytt materiell tilstrekkelig.
 • Effektivisering preger planen og ligger som en klar forutsetning for å lykkes økonomisk. Dette er allerede et krevende område med underdekning og det er kun beskrevet innsparing på kvalitative områder, noe som vi mener er urealistisk
 • Utdanningen styrkes ikke tilstrekkelig for å muliggjør en økt bemanning, dette gjelder særlig for det som skjer etter 2024
 • Det er ikke lagt inn tilstrekkelige midler for å bygge opp EBA som muliggjør en økning av antall ansatte, her er situasjonene allerede kritisk med stor underdekning