Realkompetansevurdering offiserskorpset

Gjelder personell født i 1969 eller tidligereTekst fra 16.09.20: Møte med FST vedrørende OMT

BFO har drøftet to forhold med FST som berører OMT:

Forvaltning av OF-4 uten VOU:
Personell med fast grad OF-4 vil kunne søke OF-4 stillinger og bli vurdert mot disse selv om det er må-krav til VOU, med mindre det er spesifisert spesielt i kunngjøringsteksten at utdanning må være gjennomført. Dette skal drøftes ifm kunngjøringsteksten.

Forvaltning konvertering ift. 63-69 kullene:
Forsvarssjefen har besluttet at aldersgrensen for hvem som kan beholde offisersgraden endres fra 1963- til 1969 kullet. Forventningen om at personellet konverterer til den kompetansesøylen de hører hjemme ligger fast. 
Offiserer skal ha militær og akademisk utdanning. Dette vil i utgangspunktet medføre at personellet uten GOU ikke er kvalifisert for offiserstillinger, men de kan realkompetansevurderes mot stilling. Ved søknad mot OR- stillinger, vil personer født i 1969 eller tidligere, kunne beholde sin offisersgrad som en personlig ordning. For øvrig gjelder kunngjøringens bestemmelser.
Endringen kan medføre at enkelte ønsker å re-konvertere. Det betyr at den enkelte går tilbake til sitt tidligere tilsettingsforhold. 

For at det ikke skal være noen misforståelser ift. de som er født i 1969 og tidligere ift. realkompetansevurdering, presiseres følgende:

  • De som er født i 1969 og tidligere behøver ikke konvertere til OR selv om de ikke har OF kompetanse (GOU), og får beholde offisersgraden som en personlig ordning, også om de søker andre OR stillinger. De behøver ikke søke realkompetansevurdering for å beholde offisersgraden.
  • Ovenstående betyr imidlertid ikke at de er realkompetansevurdert mot OF-søylen. De som er født i 1969 og tidligere som ønsker å bli realkompetansevurdert som offiser for å kunne søke OF-stillinger i den nye strukturen, må søke om å bli realkompetansevurdert. Alternativt bli realkompetansevurdert mot stilling ved søknad på OF-stilling.

Tekst fra 14.09: Realkompetansevurdering offiserskorpset

Informasjon kopiert fra Forsvarets Intranett. Teksten består av viktige frister.

Forsvaret går mot slutten av den femårige implementeringsperioden for ordningen for militært tilsatte (OMT). Forsvarssjefens forventning er at alt militært personell skal være plassert i ny personellkategori innen utgangen av 2020. Pr september 2020 er det fortsatt militært tilsatte som ikke har konvertert. I de aller fleste tilfeller vil det være åpenbart hvilken søyle den ansatte tilhører. I enkelte saker forventes det imidlertid at ansatte vil kunne ha en karriere i offiserssøylen uten nødvendigvis å ha oppfylt de formelle kravene (GOU, ev. bachelor kombinert med GOP/GOK/KS Kval). Det åpnes derfor opp for realkompetansevurdering (RKV) mot offiserssøylen. RKV er ment å ivareta arbeidsgivers behov, og samtidig den enkelte ansattes videre karrieremuligheter.
Følgende prinsipper legges til grunn for realkompetansevurdering til offiserskorpset: 

•    det er Forsvarets behov for offiserskompetanse som skal vektlegges
•    personellets mulighet for videre karriere i offiserssøylen skal tillegges avgjørende vekt 
•    vurderingene skal være basert på intensjonene som ligger til grunn for OMT
•    den militært tilsatte må anses å inneha de kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetanse som kjennetegner en offiser i det norske forsvaret.

RKV skal ikke benyttes på personell som åpenbart har sin videre karriere i spesialistsøylen. Ny struktur skal legges til grunn for vurderingene. RKV til stilling kan vurderes der det ikke er aktuelt med RKV til offiserskorpset.   

FIF-portalen benyttes for å registrere kandidater til RKV. 

Hvordan registrere kandidatur:
Kandidaten går i dialog med egen linjeleder/DIF. Kandidaten registrerer seg i FIF portalen under «2021 Realkompetansevurdering OF». Velg «stilling» på eget faste gradsnivå (OF1, OF1+, OF2, OF3 eller OF4). 

Arbeidsgiver ved DIF beslutter hvilke kandidater som skal fremmes. 

Tidsplan: 
•    7. - 22. september: Den ansatte registrerer kandidatur i FIF-portalen 
•    Uke 39 - 46: Saksbehandling i DIF, forsvarsgren og FPVS
•    Uke 47: Rådsbehandling 
•    Uke 48: Kunngjøring av resulta
t

Kandidater som ikke har tilgang til FIF-portalen kontakter HR-ledd i DIF som manuelt registrerer kandidaturet i EREC.

LINJELEDER vil motta en e-post når kandidaturet er fremsendt i FIF-portalen. 

•    Linjeleder skal gi en påtegning. Trykk på linken «påtegning», og kryss av for «lederanbefaling». Velg enten «anbefales» eller «anbefales ikke». 
•    Hvis kandidaten anbefales skal linjeleder gi påtegning (lederbegrunnelse) som omtaler kandidaten i forhold til de fire kulepunktene (prinsippene) som legges til grunn for realkompetansevurdering til offiserskorpset. 
•    Dersom kandidaten ikke anbefales gis en kort lederbegrunnelse. 
•    Linjeleder informerer kandidaten om lederbegrunnelsen.

RKV til offiserskorpset er DIF-ens verktøy for å sikre Forsvarets behov for kompetanse og samtidig ivareta personell som av ulike grunner ikke oppfyller de formelle kravene til å konvertere til offiserskorpset. 


Kontaktperson OMT

Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648