Protokoll klar

Resultatet av kjennelsen i SLU er at det utbetales et generelt tillegg med virkning fra 1. juli 2019Protokoll klar

Fredag 4. desember ble partene enige om protokoll for utbetaling av lokal lønn for 2019 med bakgrunn i kjennelsen fra Statens lønnsutvalg (SLU). Resultatet innebærer et generelt tillegg med virkning fra 1. juli 2019.

Enigheten er basert på kjennelsen fra Statens lønnsutvalg (SLU) 12.11.20, og går ut på at det gis ett generelt tillegg til alle, der halvparten av potten gis som ett likt kronetillegg, kr 3990,- og den andre halvparten av potten gis som en lik prosent sats på 0,82%.

På lønnstrinn 19 utgjør dette ca.6400 kr og på lønnstrinn 80 ca.10600 kroner, se vedlagte oversikt. 

Det er planlagt med utbetaling for de første i januar. Øvrige utbetalinger tas fortløpende fra februar. Utbetalingene gis med tilbakevirkende kraft fra 01.07.19.

For personell som i perioden etter 01.07.19 har gått av med pensjon, vil pensjonene bli regulert av Statens Pensjonskasse i etterkant av utbetalingen. Lønnsøkningen for 2019 vil på lønnslippen være spesifisert med en egen tekst/kode, lokal lønn 2019.  

Dette er en god løsning som vil gi alle medlemmer en uttelling i oppgjøret 2019, i tillegg til en god virkning på oppsatt pensjon pr 31.12.2019. Medlemmer som i perioden har gått av med pensjon vil bli ivaretatt på lik linje med tjenestegjørende medlemmer, sier leder BFO Jens B. Jahren.

Løsningen innebærer at det ikke vil bli lokale forhandlinger for 2019 ved DIF. Arbeidstakerorganisasjonenes vurdering her var at det nå har gått lang tid og smittesituasjonen (også ved militære avdelinger) med omfattende nedstengning av samfunnet tilsier at det vil være hensiktsmessig med minst mulig møteaktivitet. Lønnsmessige skjevheter ute ved avdelingene må derfor vurderes løst ved hjelp av andre virkemidler i Hovedtariffavtalen i den kommende perioden. Lokal lønn 2019 har virkningstidspunkt 1. juli 2019. 

BFO er godt fornøyd med å ha kommet til en god løsning i flere av de omtvistede sakene. SLU har i denne sammenheng bidratt med god og nødvendig kompetanse. At noen av de omtvistede sakene ikke har medført en konkret løsning, og dermed vurdert til å være utenfor SLU sin myndighet, gir nå muligheter for en videre oppfølging i etterkant av de lokale lønnsforhandlingene. Dette gjelder blant annet avklaring på hvilke ATF-tillegg som skal være pensjonsgivende. Her vil partene hver for seg bruke noe tid på å vurdere å vurdere SLUs kjennelse og mulige løsninger for den videre prosessen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret som arbeidsgiver. BFO vil komme tilbake med mer informasjon så snart det har kommet avklaringer om videre prosess.

Vi gjør oppmerksom på at virksomheter med egen tildeling; FFI, FB, FMA, FD og NSM gjennomførte lokal lønn høsten 2019 og er dermed ikke berørt av dette oppgjøret. Det ble også gjennomført lokal lønn i 2019 for personell i E-tjenesten i fjor høst, så dette personellet er heller ikke omfattet av denne etterbetalingen. For personell som var ute i intops er det gjort endringer i intops-avtalen, tilsvarende den summen som var tildelt under lønnsplan 05.128 internasjonale operasjoner. 

 


Bakgrunn

Det var i 2019 avsatt 1,24% til lokale forhandlinger. For forsvaret utgjør dette ca 105 millioner kroner.

Foruten å bli enig om økonomien var det viktigste kravet at forutsigbare tillegg, som ATF, skal være pensjonsgivende inntekt også for Forsvarets ansatte.

Andre uenighetspunkter var sikringslønn ved søknad på stillinger på samme gradsnivå samt beregning av resirkulerte midler.

Det var Befalets Fellesorganisasjon, Norges offisers- og spesialistforbund, Parat forsvar og Forskerforbundet som i mai 2020 sendte stevning til Statens lønnsutvalg. Da hadde partene i Forsvaret forhandlet siden september 2019. 

Kontaktpersoner lokal lønn 2019

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202