Pensjonsovergrep mot våre spesialister

Resolusjon fra BFOs Kongress: Sersjanter og andre spesialister som er militært ansatte på T-35 vilkår er fremtidens pensjonstapere. Dette skyldes at det er innført en kategori ansatte i Forsvaret, som ikke finnes i andre virksomheter i offentlig sektor.Lov om statens pensjonskasse tar ikke hensyn til denne nye gruppen ansatte. Forsvarsdepartementet og Stortinget gjør gjennom sitt lovarbeid dette personellet til pensjonstapere.

I henhold til Forsvarsloven er yrkesbefal i Forsvaret definert med en lovbestemt aldersgrense på 60 år (T-60). De kan gå med pensjon på 85-års regelen, med utbetaling tilsvarende 66 % av sluttlønn, gitt at de har 30 års opptjening. Gruppen ansatt på T-35 vilkår har tilsvarende en lovbestemt aldersgrense på 35, maksimalt 38 år. Arbeidsgiver hevder at dette personellet slutter før aldersgrensen på 60 år og personellet får derved en oppsatt pensjon. Oppsatt pensjon betyr at dette personellet får 15/40-deler maksimalt 18/40-deler av pensjonsgrunnlaget (sluttlønn) og pensjonen utbetales tidligst ved fylte 65 år.

Det oppleves som et pensjonsovergrep at dette personellet (T-35) skal få sin pensjonsaldersgrense fastsatt i forhold til T-60, når de lovmessig er tilsatt på T-35.  Dette personellet får ikke 66 %, men kun 37.5 % av sluttlønn i pensjon. De får heller ikke pensjon ved oppnådd aldersgrense for kategorien, men først 30 år etter at de sluttet.

BFOs 10. ordinære kongress mener:

Forsvarsdepartementet bør ta initiativ til at militært personell tilsatt på T-35 må gis pensjon i forhold til sin lovbestemte aldersgrense. Personellet har i dag ikke anledning til ytterligere opptjening i Forsvaret, med mindre de tilsettes på T-60. Personell tilsatt på T-35 slutter ved den lovbestemte aldersgrensen. Opptjeningstiden i Statens Pensjonskasse bør være i samsvar med faktisk opptjeningstid. Vilkårene for pensjonsopptjening og utbetaling må være lik for begge kategorier ansatte.


Fakta

§ 45. Tilsettingsforholdets lengde:

Offiserer, befal, grenaderer og konstabler kan tilsettes midlertidig, eller de kan tilsettes fast til de fyller 35 år eller fast til de fyller 60 år. De som er tilsatt midlertidig, skal fratre stillingen sin uten oppsigelse. De som er fast tilsatt, skal fratre stillingen ved første månedsskifte etter at de har fylt 35 eller 60 år.

Forsvaret kan ved behov forlenge tilsettingsperioden med inntil 3 år for dem som er tilsatt til de fyller 35 år.

Historikk:

Denne ordningen er opprinnelig en uthuling av tjenestemannslovens 4-års regel med hensyn til retten til fast ansettelse. Deretter ble det inngått et forlik med regjeringsadvokaten som tillot at befal i Forsvaret kunne ha kontrakt i inntil 6 år før de måtte yrkestilsettes. Dette førte til at Forsvaret måtte yrkestilsette flere hundre befal på befalsskolenivå (GBU). Arbeidsgiver aksepterte da en ordning med 2 års etterlønn, istedenfor yrkestilsetting. Ordningen ble etter hvert utvidet og kalt avdelingsbefalsordningen. Siste endring var at denne kategorien ble omdøpt til T-35 og aldersgrensen for kategorien ble fastsatt i Forsvarsloven.