Pensjonsgivende variable tillegg

Den dårligste pensjonsordningen i Staten!Saken

BFO og de øvrige organisasjonene har i snart 2 år jobbet med denne saken som dreier seg om ATF som pensjonsgivende tillegg for Forsvarets personell. 
En stor andel av inntekten til den enkelte blir i dag ikke rapportert som pensjonsgivende inntekt. 
Dette gjelder blant annet øving, fartøytjeneste og vakt- tillegg. Ved enkelte avdelinger er belastningen høy og tilleggene utgjør en vesentlig del av inntekten. At disse tilleggene blir rapportert som pensjonsgivende inntekt har stor betydning for pensjonsnivået til den enkelte i det nye pensjonssystemet. 
Pensjonskravet til BFO og øvrige organisasjoner vil medføre noe økte kostnader for Forsvaret, men er helt nødvendig for at militært personell skal ha samme vilkår som øvrige statstilsatte, og for at Forsvaret skal kunne beholde og rekruttere kritisk kompetanse. 
Som følge av bruddet i de lokale lønnsforhandlingene i 2019 ble saken behandlet i Statens lønnsutvalg (SLU) 9. november 2020, uten at det kom til endelig løsning. 
SLU fastslår imidlertid at Forsvaret har de nødvendige fullmakter til å finne en løsning med BFO og de øvrige organisasjonene.

 

Partenes enighet om vedlegg 5 i Hovedtariffavtalen

Partene i Staten er enige om forståelsen av vedlegg 5 i hovedtariffavtalen om at alle variable, forutsigbare og regelmessige tillegg som er vederlag for arbeid i ordinær stilling, er pensjonsgivende. BFO og de øvrige organisasjonene registrerer at Forsvaret fortsatt ikke har startet innrapportering av ATF tillegg som pensjonsgivende.

Forsvarets ståsted

Forsvaret har frem til nå vært enige med organisasjonene i at ATF i all hovedsak er pensjonsgivende. Dette bekreftes av Forsvarsstaben i flere skriv som BFO har fått innsyn i. Det er på det rene at Forsvarsdepartementet har blandet seg inn i partsforholdet i Forsvaret og dermed, etter vårt syn, brutt med de generelle spillereglene i arbeidslivet om partsforhold og fullmakter. KMD ved Personaldirektøren i staten bekrefter også at Forsvaret har de nødvendige fullmakter til å avklare -og bli enige med organisasjonene, og dermed iverksette innrapportering av ATF tillegg som pensjonsgivende. 

Vårt krav og absolutte ståsted

BFO og de øvrige organisasjonenes påstand og krav er at ATF i all hovedsak er å anse som forutsigbare og regelmessige tillegg som vederlag for arbeid i ordinær stilling, og dermed pensjonsgivende variable tillegg etter vedlegg 5 i hovedtariffavtalen.

Videre fremdrift

BFO og de øvrige organisasjonene på vår hovedtariffavtale står samlet om videre tiltak og prosess. Det jobbes med flere alternativer for videre fremdrift. 
I dette ligger også en juridisk prosess, som etter vårt syn vil bli en trist affære, uavhengig av resultat, og nok en sak som vil bidra til et dårlig omdømme for Forsvaret som arbeidsgiver.  


Kontakt

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238