Pensjonsforhandlingene har startet

Pensjonsforhandlingene for de med særaldersgrense har startetSkal avklare hvilke løsninger som skal gjelde

Torsdag startet forhandlingene i Arbeidsdepartementet om særaldersgrensene i ny offentlig tjenestepensjon. Forhandlingene skal avklare hvilke pensjonsløsninger som skal gjelde for ansatte med særaldersgrenser. Parat-advokat Andreas Moen mener endringene vil bli komplekse.

Moen er fagekspert på vegne av YS Stat under de formelle forhandlingene. Det skal ikke forhandles om hvilke stillinger som skal ha særaldersgrenser, bare hvilke pensjonsløsninger som skal gjelde for de som har særaldersgrenser. Forhandlingene er ledet av arbeids- og sosialministeren, med et mål om å avtale en langsiktig pensjonsløsning innen 1. november 2019.

Det er mange spørsmål som vil måtte besvares i løpet av forhandlingene. Det går blant annet ut på hva nivået på pensjonstillegg og tidligpensjon skal være, når man skal kobles på den ordinære alderspensjonen, hvilke kvalifikasjonsregler som skal gjelde, og om AFP skal være en del av løsningen.

Parat-advokaten understreker at det er to mulige løsninger som har blitt utredet i forkant.
– Løsningene som har vært utredet er enten et eget opptjeningstillegg til personer som står i stilling med særaldergsrenser, eller en egen tidligpensjon som skal løpe fra man går av og frem til man får ordinær alderspensjon. Det har også vært utredet en kombinasjon av disse to løsningene, og her kan det bli forskjellige løsninger for de ulike aldersgrensene, forklarer han.

Forhandlingene er i gang. Foto: Vetle Daler / Parat

 

Kan gi utfordringer

Moen er også tydelig på at det nye tjenestepensjonssystemet gir utfordringer når det gjelder å finne gode løsninger for de som må gå av ved særaldersgrensen.
– Ny offentlig tjenestepensjon er lagt opp slik at det lønner seg å stå lenge i jobb. I tillegg er pensjonssystemet slik at pensjonen fra en gitt alder, blir lavere jo lengre vi lever. Disse to forholdene gjør det særlig utfordrende å finne gode løsninger for de som må gå av fra et bestemt tidlig tidspunkt. Et sentralt spørsmål blir derfor om pengene som regjeringen er villig til å bruke på de med særaldersgrenser er tilstrekkelig for å sikre gode pensjonsnivåer i framtiden for de som må gå av tidlig, forklarer Moen.

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018 sier at «Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.»

- Dette er det vesentlige for YS i disse forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, som er YS sin forhandlingsleder i dagens møte i ASD. - Vårt mål med disse forhandlingene er å sikre at de som er i en stilling med særaldersgrense på det tidspunktet hvor de når denne aldersgrensen, får en alderspensjon på linje med kolleger uten særaldersgrense. Det var sikret under brutto sluttlønnsregimet - vi må sikre at de heller ikke kommer dårligere ut under påslagspensjonsregimet.

Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er født før 1963, beholder dagens regler, dvs. særaldersgrensen og retten til særalderspensjon fram til 67 år.

Denne avtalen vi nå skal forhandle skal tilpasse regelverket for personer født i 1963 eller senere. Avtalen skal ikke gi føringer for hvilke stillinger som i framtiden skal har særaldersgrense.
BFO vil komme med mer informasjon om utviklingen i forhandlingene fortløpende.


Kontaktpersoner

Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521