Pendlerrettigheter og flyttebonus til kadettene på ny ordning

En sak vi har jobbet lenge med!En seier

Saken handler om kadettenes rettigheter etter Krigsskolene og pendler- og flyttebonusrettigheter.

Dette er en sak BFO har jobbet med over lang tid, faktisk helt tilbake til da ny ordning om kadetter 1G ble vedtatt.

BFO ønsker å takke arbeidsgiver for imøtekommelse og ivaretakelse av kadettene på ny ordning. 

Med de føringene som nå er lagt, legger man til rette og muliggjør at 1G-kadetter kan flytte til nytt tjenestested og dermed skape miljøer i nærheten av leirene. Dersom dette ikke hadde blitt innført, hadde faren vært at vi bare fått pendlertilværelse. Dette gjør med miljøet rundt tjenestestedet/ leiren. 

 

 

Sakens bakgrunn

Elever ved grunnleggende offisersutdanning (GOU) og grunnleggende offiserspåbygning (GOP) vil ved fullførte studier tilsettes og beordres til et nytt tjenestested.

Dagens komp.avtale (særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret) er ikke tilpasset ny utdanningsordning og angir ikke entydig hvilke økonomiske vilkår disse elevene får ved tilsetning/beordning med hensyn til endring av tjenestested, herunder dekning av flytteutgifter eller pendlervilkår. 

FPVS har sammen med Forsvarsstaben, HR-avdelingen og arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret, herunder BFO, kommet frem til en omforent forståelse for praktisering av disse forholdene. 

Forvaltningspraksis knyttet til flytting eller pendling

Denne forvaltningspraksisen skal legges til grunn for behandling av søknader fra elever ved GOU og GOP som ved fullførste studier tilsettes og beordres til et nytt tjenestested:

  • Elevenes pålagte endring av tjenestested ved fullførte studier skal betraktes som en fast beordring til nytt tjenestedistrikt under arbeidsforholdets varighet jf. komp.avtalens pkt. 5.6 og 5.8, forutsatt at de tilfredsstiller øvrige vilkår for dekning av flytteutgifter eller pendlervilkår angitt i komp.avtalen. Likeledes vil beordringen medførte at det kan tilstås flyttebonus jf. komp.avtalens pkt. 3 som ved ordinøre faste beordringer. 

Forvaltningspraksisen iverksettes umiddelbart og skal benyttes for elever ved GOU og GOP som ved fullførste studier tilsettes og beordres til nytt tjenestested fra og med 1. juni 2020. 


Kontaktperson

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907