Pendler du?

Nye regler kan gjøre det tungvint for deg



BFO ønsker svar fra Forsvarsledelsen!

I Forsvaret er det ca. 2000 som dag- og ukependler. For å sikre nok og kompetent personell på Forsvarets baser, er vi helt avhengig av at folk er villig til å pendle. Det å pendle, kan for mange, oppfattes som en belastning. En belastning fordi man bruker mye tid på å reise mellom bo- og arbeidssted, og en belastning fordi at mange som pendler er mye borte fra familie og venner. For de som har familie hjemme, er belastningen kanskje ekstra stor.

En som pendler i Forsvaret har tidligere hatt en profil, hvor man kan bestille reiser. Fra 2019 har Forsvaret iverksatt endringer knyttet til hvordan pendlerreiser skal bestilles og registreres. Fra nå av skal den enkelte bestille og legge ut for reisene selv. Deretter må man skrive en reiseregning, som må godkjennes av både linjeleder og personell- og lønnsavdelingen (PLA) før man får refundert pengene. Det samme gjelder for de som har krav på fri kost. Dette vil for noen kunne innebære store innhugg i økonomien, frem til man får refundert utleggene i forbindelse med pendlerreisen. Den enkelte kan dog søke om reiseforskudd.

Forhandlingsleder Lars Omberg og BFO er sterkt kritisk til at ansvaret og forvaltningen nå blir overført til den ansatte.

BFO har fått mange henvendelser og spørsmål fra medlemmer som nå blir berørt av den nye ordningen. På bakgrunn av dette har vi krevd et snarlig møte med Forsvarets ledelse for å belyse alle sider av saken, før vi eventuelt vurderer en videre formell prosess.

Denne saken henger nøye sammen med hvordan Forsvaret forvalter tjenestereiser, der den enkelte også må legge ut for påløpte kostnader.

BFO vil komme tilbake med en oppdatering i saken nå møte med Forsvarets ledelse er gjennomført.