Økt satsing på Forsvaret?

Denne uken la den nye Regjeringen fram sitt budsjett.Denne uken la den nye Regjeringen fram sitt budsjett.

Etter mange gode satsninger i Regjeringsplattformen var det forventinger til endringer til det bedre. 

Det er positivt at hovedinnretningen i det opprinnelige budsjettet videreføres og at det sluttes opp om langtidsplanen. Det er viktig på mange områder. 

I vår høring på Stortinget framhevet vi viktigheten av å satse mer på personell. Dette er også lagt til grunn i den nye Regjeringsplattformen. Her trekkes det fram behovet for å tilsette flere og iverksette kraftfulle tiltak for å beholde ansatte lengre.

Begge disse forholdene manglet i det opprinnelige budsjettet, noe som er en stor svakhet gitt ambisjonene om økt operativ evne, økt utholdenhet og et sterkere nasjonalt forsvar. Det er viktige tiltak som legges inn. Både det å opprettholde aktiviteten i HV og starte et arbeid med å oppruste bokvaliteten er tiltak vi ser som relevante. Dessverre stopper det her.

Det er ingen tiltak som øker evne til å beholde ansatte og det er ikke lagt inn midler til å øke antall årsverk. Det at disse tiltakene skyves ut i tid gjør at en opprettholder den store svakheten med for stor belastning på for få. Det er også avdekket så store avvik og dårlig standard på de bygg hvor personell oppholder seg at 50 millioner i liten grad vil bidra. Her hadde vi forventet at dette ble tatt mer på alvor. En så liten sum vil sannsynligvis kun dekke de tilfeller hvor det er avdekket HMS avvik og ikke bidra til en standard som er normen i resten av samfunnet. 

BFO vil fremme sine innspill til det videre budsjettarbeidet.