Økning av militær husleie gir dramatiske konsekvenser

Det er de operative avdelingene som vil blø først. Stikk i strid med den såkalte satsningen til dagens Regjering, der midler skal flyttes til operativ virksomhet. Det bekymrer BFO at arbeidsgiver er så korttenkt, og attpåtil avviser konsekvensutredninger før beslutninger tas.BFO mener:

- Vår klare oppfatning er at arbeidsgiver (les: FD og FST) overhode ikke ønsker å ivareta de ansatte i sektoren lenger. Pliktene, som disponering, beordring i fred, krise og krig, beredskap, øvelser utenfor arbeidstid mm. økes, mens rettighetene og incentivene som skal følge ad er det kun BFO og de andre tjenestemannsorganisasjonene som kjemper for, sier BFOs forhandlingsledere Lars Omberg, Grethe Bergersen og nestleder Rune Rudberg.


Møte mellom FST og arbeidstakerorganisasjonene

I sin iver etter å kutte kostnader gjennom incentivprosjektet er siste tilskudd på stammen å mangedoble husleien for personellet. Alle tjenestemannsorganisasjonene argumenterte imot, men ingenting nyttet. Arbeidsgiver hadde fasiten klar lenge før møtet startet og benyttet nok en gang styringsretten for å tvinge gjennom sin vilje.

Personellet vil oppleve en fire-dobling av dagens husleie. De som leier av Forsvaret vil oppleve en betydelig nedgang i inntekt, da husleie trekkes rett fra lønn. Vedtaket treffer foreløpig ikke kvarterleien. 

Dagens husleieordning

Husleieordningen er etter BFOs mening et velfungerende incentiv innenfor Forsvarets boligpolitikk. Forsvaret beordrer personellet gjennom hyppige rotasjoner, til steder der de færreste egentlig ønsker å bo. Det sivile boligmarkedet i disse områdene har null- eller lav vekst og det er derfor knyttet betydelig personlig risiko ved å kjøpe eiendom for personellet. Det er rett og slett ikke lønnsomt å kjøpe og selge hus for hver beordring, tvert imot.

Hva betyr dette i praksis?

For en sersjant med 292 000 i netto inntekt, som til nå har betalt 30 000 i året i husleie, vil fra 2019 måtte betale inntil 100 000 kroner mer for samme slitte leilighet. BFO er bekymret for om den samme sersjanten fortsatt syns det er verdt å bruke livet sitt på operativ tjeneste utenfor allfarvei, og sitte igjen med mindre og mindre penger. Befalsutdanningen er fortsatt god nok til at alle sersjanter og kvartermestere får seg bedre betalte jobber i det sivile. Hvorfor skal de da bli værende i Forsvaret?

Konsekvensene

BFO mener Forsvaret skyter seg selv i foten. Personellet vil svare med å velge pendlertilværelse, som blir dyrere for Forsvaret. Færre vil flytte til avdelingene og ståtiden vil gå ned. Flere vil rett og slett slutte, spesielt blant de yngste. Med økt pendling vil forsvarskommunene miste betydelige skatteinntekter og få større problemer med å opprettholde lovpålagte tilbud til befolkningen.

Organisasjonene står samlet i denne saken og har mange ubesvarte spørsmål, deriblant konsekvensutredninger for personellet. BFO har også bedt om et møte med Forsvarsministeren med henblikk på en politisk behandling som gir en annen innretning på husleieordningen enn det Forsvarsstaben har kommet frem til. Forsvarsstaben henviser nemlig til politiske føringer fra finansdepartementet rundt taksering av Forsvarets boliger fra forrige årtusen. 

Frem til våre spørsmål blir besvart og politisk adressert ser organisasjonene ingen hensikt i å starte forhandlinger på særavtale om kompensasjonsordning. 

Eller klager vi bare over vår syke mor?

Dette har nåværende Regjering tatt fra oss

 • Undervisningstillegg for ansatte ved Forsvarets skoler
 • Lønn for kadetter ved krigsskolene erstattes med ikke-pensjonsgivende tjenestetillegg
 • Forsvarets låneordning (til boliglån)
 • Årlig besøksreise til tilknytningssted (varslet avviklet)
 • 100 befalsboliger er solgt
 • Pendlerleiligheter i Oslo er flyttet til Bærum (ukespendlere blir i tillegg dagpendlere)
 • Husleieprisene mangedobles
 • Uniformsgodtgjøring er under vurdering
 • Flytting til ønsket bosted økes fra 4 til 8 år
 • Familier rives opp ved roten grunnet meningsløs flytting av avdelinger

Dette har nåværende Regjering gitt personellet:

 • Her burde det stått noe

Det er snart valg.