Nye og oppdaterte satser

Gjelder intops-avtalen og NATO-avtalenIntops-avtalen

Drøftingen ble noe spesiell denne gangen grunnet Covid-19 situasjonen (maildrøfting).

Partene kom tross dette frem til en enighet.

Minimumssatsen for utenlandstillegget er hevet fra 200 000 kroner til 210 000 kroner.
Det innebærer at selv om flere land går ned i grupper, vil den enkelte enten opprettholde samme sats eller øke satsen fra tidligere.

Det ble varslet fra organisasjonene at det vurderes krav til prosess og eventuell revurdering av forholdstall-tabell ved neste forhandling av denne særavtalen.

Partene ble enige om at virkningstidspunktet for de som tjenestegjør på steder der satsene under de ovennevnte tilleggene øker, er 1. januar 2020. 
For de som tjenestegjør på steder der satsene har gått ned, settes virkningstidspunktet til 1. juli.   

De oppdaterte avtalene finner du her.

 

NATO-avtalen


Grunnet situasjonen rundt Covid-19 så ble det denne gangen gjennomført maildrøfting av de gjeldende satsene.

Utenlands og barnetillegg
Minimumssatsen er hevet fra 200 000 kroner til 210 000 kroner.

Vurderingsgrunnlaget er i utgangspunktet gjennomsnittlig kostnadsutvikling (pris- og valutakursutviklingen) i utenrikstjenesten i den forrige avtaleperioden. Det innebærer denne gangen at selv om flere land går ned i grupper, vil de likevel enten opprettholde samme sats eller øke satsen fra tidligere. Dette gjelder alle land med unntak av Belgia og Portugal, som har en nedgang på 5000 kroner årlig. 
Partene var enige om at virkningstidspunktet for de som tjenestegjør på steder der satsene under de ovennevnte tilleggene er samme eller øker, er 1. januar 2020.Virkningstidspunktet for de som får nedgang i satsene (Belgia og Portugal) ble satt til 1. juli 2020. 

Hardship
Det ble ikke gjort noen endringer i hardship-landene som treffer NATO-avtalen. 

Adskillelsestillegg 
Det ble ikke gjort noen endringer i satsene eller land i de enkelte gruppene for adskillelsestillegget.

Boligskattkompensasjon 
For å kompensere for skatt på fordelen av fri tjenestebolig i utlandet, gis den utsendte en særskilt sjablongmessig godtgjørelse i form av boligskattkompensasjon. Godtgjørelsen reguleres 1. januar hvert år. Boligskattkompensasjonen er fra 1. januar 2020 gitt en økning tilsvarende satsøkningene i UD. Partene la til grunn tilsvarende satser under NATO-avtalen. 
Virkningstidspunktet settes til 1. januar 2020. 

Valutaendringer 
FD mottok i forkant av drøftingene en del henvendelser knyttet til valutaendringer. Valutakursutviklingen i inneværende periode vil bli hensyntatt ved drøftingene og justeringene pr. 1. juli 2020. Partene forholder seg derfor til UD sine satser pr. 1. januar 2020.

De oppdaterte avtalene finner du her. 


 


Kontaktperson

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521