Ny våpenforskrift

Lagarbeid av medlemmer og tillitsvalgte i BFO!Ny våpenforskrift

Justis- og beredskapsdepartementet sendte våren 2020 utkast til ny våpenforskrift på høring, med høringsfrist 2. juni 2020. Ny forskrift kommer som en konsekvens av at Stortinget vedtok ny våpenlov 15. mars 2018, der loven trer i kraft når forskriften er fastsatt.

BFO var ikke listet blant høringsinstansene, men da forslaget til endringer i forskriften var omfattende og ville få store konsekvenser for BFOs mer enn 10.000 medlemmer, valgte BFO likevel å gi sine høringskommentarer.

Forslaget til ny forskrift var svært inngripende i forhold til militært personells rett/mulighet til å erverve og trene med våpen, og skapte betydelig uro og engasjement blant våre medlemmer. Mange har derfor bidratt til de høringskommentarene som BFO ga i sitt høringsinnspill. Det er derfor gledelig at BFO i den nye våpenforskriften har fått gjennomslag for det materielle i sine kommentarer, og at ny våpenforskrift i stort viderefører reguleringene i gjeldende instruks, noe som ivaretar vårt behov på en god måte.
Takk til alle som har engasjert seg og bidratt til at vi har fått en god våpenforskrift.
 

Under finner ut BFOs høringsinnspill og den nye våpenforskriften.

§ 5-11 Erverv av skytevåpen og våpendelar for tilsette i politiet og Forsvaret

I høringsutkastet var gamle § 14 foreslått strøket. Dvs. at militært tilsatte, HV-personell og andre ikke lenger kunne søke om ervervelse av våpen til øving og trening av militære ferdigheter. Dette er nå endret, slik at teksten i ny forskrift er som følger:

§ 5-11 Erverv av skytevåpen og våpendelar for tilsette i politiet og Forsvaret

Politiet kan utan behovsvurdering gje løyve til å erverve og ha skytevåpen til følgjande tenestepersonar i politiet og Forsvaret: 

1. offiserar, befal, grenaderar og konstablar som har inngått kontrakt om tilsetting i Forsvaret etter forsvarslova § 3 bokstav b, 
2. tilsette i politi- og lensmannsetaten med politimynde etter politilova § 20 første ledd, og 
3. studentar ved Politihøgskulen. Politiet kan gje løyve etter første ledd for pistol, revolver og rifle med enkeltskot eller manuell omlading med dei avgrensingar som følgjer av kapittel 3, samt for halvautomatiske rifler som er godkjente til jakt etter våpenlova § 11 andre ledd og kapittel 3 i denne forskrifta. 
Eit løyve etter første ledd kan gjevast for inntil tre komplette skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena. Politiet kan berre gje løyve etter første ledd til personar som kan dokumentere å ha gjennomført godkjent våpenopplæring i den etat der vedkomande er tilsett eller studerer.