Ny pensjonsavtale - Hva betyr dette?

Ny pensjonsavtale har skapt stor pågang i forhold til problemstillinger «hva betyr dette for meg?»Hva betyr dette for meg?

Noen svar har vi nå, noen svar får vi til høsten 2018 (særalderspensjon) og deretter tar vi særaldersgrensene i staten. Nedenfor gir vi litt informasjon basert på de spørsmålene vi har fått så langt.

Pensjonsreformen 2011 påvirker pensjonen din betydelig

Da Stortinget behandlet pensjonsreformen i 2009 hvor målet var en bærekraftig pensjonsordning, vedtok de også grunnlaget for at den skulle være bærekraftig. Dette ga store endringer for alle, herunder:

  • Man endret opptjeningsreglene i folketrygden og vi fikk derved en gammel og ny folketrygd. Ny ordning innebærer opptjening alle år (alleårsopptjening). Ordningen ble implementert over 10 år fra 1954 kullet. Dette kullet fikk 9/10 deler på gamme ordning og 1/10 deler på ny ordning, tilsvarende opp til og med 1962 kullet. De som er født i 1963 og senere er alle på ny ordning.
  • Vi lever lengre og pensjonen må fordeles over flere år - man innførte da en levealdersjustering av pensjonen. Ved uttak av pensjon blir din dividert med et forholdstall eller delingstall (ny og gammel ordning av folketrygden). Desto yngre du er, desto større utslag gir forholdstall/delingstall på pensjonen ved 67 år. Tar du ut pensjonen før 67 år, blir konsekvensene tilsvarende større, pensjonen fordeles over enda flere år.
  • Man innførte også en lovpålagt underregulering av pensjonen fra det tidspunktet du begynner å ta ut pensjon. Pensjonistene får i snitt lønnsutvikling minus 0,75 %.

Pensjon i offentlig sektor i 2009

Ved forhandlingene i 2009 ble det en avtale om ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, men partene i offentlig sektor ble ikke enige om en ny ordning og dagens AFP i offentlig sektor ble videreført.

Det man ble enige om var å innføre en individuell garantiordning for alle som er født i 1958 og tidligere, om at disse skulle være garantert minst 66 % pensjon av sluttlønn, etter samordning og levealdersjustering, ved fylte 67 år.

Man ga ingen lovnader med henhold til de negative virkningene av levealdersjusteringen for årskullene 1959 - 1962. Det som står i loven er at man skulle komme tilbake til dette senere.

Pensjonsavtalen i offentlig sektor 2018

Avtalen omhandler pensjonsordninger for personell i offentlig sektor som har avtalefestede pensjon og føringer for høstens forhandlinger om særalderspensjon. I tillegg omfatter avtalen innfasingsregler, individuell garanti, samordningsregler og levealdersjustering av dagens pensjon (brutto ordningen), uførepensjon og særalderpensjon. Videre skal dagens overføringsavtale videreføres i en koordinerende rolle, hva som skjer om forutsetningene ikke inntreffer og at ordningen skal evalueres i 2030.


Vil du lese mer om hva ny pensjonsavtale betyr for deg? Da må du logge inn.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem