Ny NATO-avtale og lønnspolicy

for FPVS UtlandNy NATO-avtale

Partene i forhandlingene om ny NATO-avtale har endelig kommet til enighet. Avtalen har gyldighet fra 010120-311221, noe som i seg selv sier at vi er særdeles på overtid. Korona, bruddsituasjon og permisjon hos viktig personell i FD er den korte forklaringen på forsinkelsen. 

Våre krav inn i forhandlingene var klare på at ingen satser skulle gå ned og at vi i størst mulig grad skulle tilnærme oss satsene i UD-avtalen, der vi har like forutsetninger. Avstanden mellom partene har vært stor og forhandlingene krevende. 

Våre krav om at avtalen skal omfatte ivaretakelse ift arbeids-/reisetid som vi har kjempet for i lang tid blir fortsatt avvist fra FD, med begrunnelse om at dette må ivaretas i andre avtaler/bestemmelser. Selv om vi ønsker dette avtalefestet så bør problemstillingen i og for seg være ivaretatt gjennom «Best Practice» for SNR’er som er utgitt av FPVS. 

BFO har klart signalisert at vi ikke er enige i alle justeringer som er foretatt i ny avtale, men har valgt å signere avtalen, da helheten i stort har blitt noe bedre.

Det er foretatt noen tekstuelle endringer som ikke får materiell betydning for avtalen. Noe er også flyttet fra avtalen og over i administrative bestemmelser.

Satsendringer:
•    Utenlandstillegg – Endringer i forholdstall som gjør at noen går ned, andre opp
•    Kompensasjonstillegg økes til 3745,-
•    Øvingstillegg økes til hhv 2010,-, 1800,- og 1325,-
•    Barnehageutgifter økes til inntil 280 000,-
•    Foreldrebetaling økes til 2600,-
•    Barns skoleutgifter øker til 395 000,-

Virkningstidspunkt for første kulepunkt er satt slik: Satser som øker trer i kraft umiddelbart, de som innebærer nedtrekk trer i kraft 1/8 2021. 

For øvrige kulepunkt er virkningsdato satt til 1. jan 2021.

Alle satser blir lagt ut her på bfo.no så snart vi får oppdaterte lister fra FD.

Ny lønnspolicy for FPVS Utland 

Det er fremforhandlet ny lønnspolicy ved FPVS. Dette gjelder også Vedlegg A som omfatter Utland. I tillegg er undervedlegget som beskriver lønnsnivået endret. Denne lønnspolicyen gjelder det personellet som er i PE-strukturen og som er utsendt av FPVS Utland. Som tidligere omfatter den således ikke de som er utsendt av FD, FMA, Luftforsvaret eller andre DIF’er. 

Det er gjort to vesentlige endringer i undervedlegget:

1) Det er nå laget kun ett nivå for PE-strukturen. Dette er gjort i erkjennelsen av at tyngden på stillingene på det som tidligere var nivå 2 kan være vinst like krevende som på nivå 1. 
Dette vil få effekt fra stillingene som nå lyses ut på PE-runde 1 2022, og særlig for det gamle NATO nivå 2 vil dette medføre at vi vil ha et betydelig etterslep for de stillingene det allerede er tilsettinger i.  
2) Det er gjort noen unntak for de rene operative luftavdelingene i PE-strukturen (Heavy Airlift Wing, Multi Rolle Tank og Transport enhet, NAEW E-3A komp og FOL Ørland). Disse avdelingene vil derfor i stort heretter følge LF lønnspolitikk når de lønnsfastsettes. 

Det er viktig å presisere at dette er en policy for fremtidig lønnsplassering og ikke noe de som sitter i stilling nå får. De som reiser ut nå til sommeren er også lønnsplassert ift. den gamle lønnspolicyen siden den var gjeldende på tidspunktet da disse stillingene ble lyst ut. For å løfte den gruppen som allerede er lønnsplassert på gammel matrise, og som nå da ligger under ny matrise, må vi altså bruke virkemidlene som ligger i Hovedtariffavtalen. De ulike pottenes størrelse vil derfor avgjøre hva/hvor mye vi klarer å rette opp fra gang til gang, og man må derfor være klar over at dette dessverre vil ta tid.