Ny bonusordning fra 1.juli 2020

Gjelder personell på T35-kontraktNy bonusordning

Ståtiden til ungt personell har lenge vært en utfordring for Forsvaret. Erfaringstall viser at mange spesialister slutter i aldersgruppen 22-24 år. Dette fører til slitasje på utdannings- og opplæringsinstitusjoner, vakanser og for lavt kompetanse-og erfaringsnivå i de operative avdelingene. T35-kontrakt har vært et virkemiddel for å kunne opprettholde en balansert aldersstruktur over tid. T35-personellet utbetales en bonus som en kompensasjon på at de må avslutte sin militære yrkeskarriere når fylte 35 år. Dagens ståtid tyder på at bonusen ikke er med på å stimulere personellet til å stå ut tilsettingsperioden. Derfor ble det anbefalt at man måtte justerte bonusordningen, slik at den passet T35-personellets behov. 

Utformingen til den nye bonusordningen er basert på innspill fra blant annet prosjekt Spesialisten, FFIs forskningsarbeid på T35-personell og arbeidstakerorganisasjonene hvor BFO har deltatt aktivt.

Forsvaret har gjennom 2019/2020 jobbet med å videreutvikle bonusordningen, og er iverksatt for de som tilsettes på T-35 kontrakt etter 1. juli 2020. BFO støtter den justerte modellen, selv om det er elementer vi ønsket annerledes. 

Den nye bonusordningen er et av flere tiltak som skal bidra til at spesialistkarrieren i Forsvaret skal oppleves som attraktiv og konkurransedyktig. 

Hensikten med en justert bonusordning er dermed å bidra til en lavere sluttrate og økt ståtid.

Iversettingsskrivet fra forsvarsstaben kan leses i sin helhet nederst på siden.

Gammel ordning

Gammel bonusordning ble etablert i 2005 i forbindelse med innføringen av avdelingsbefalsordningen. Bonusen ble innført som kompensasjon for at personellet måtte slutte ved fylte 35 år, og for å lette overgangen til en ny karriere utenfor Forsvaret.

All tjeneste i Forsvaret utover førstegangstjenesten gir opptjening i forhold til bonus, der man etter 10 års tjeneste har rett til bonus tilsvarende 5,5G (Grunnbeløpet i folketrygden), som trinnvis øker til 11G (full bonus) etter 14 års tjeneste.

Bonusen utbetales primært månedlig etter at personellet har avsluttet tjenesten i Forsvaret, men kan etter søknad utbetales som engangssum. Det har også vært mulig å søke om «fleksibel bonus» knyttet til gjennomføring av utdanning.

I praksis innebærer dette at man har fått forskuttere uttak av bonus for å gjennomføre utdanning, mot at man binder seg til å tjenestegjøre i Forsvaret lenge nok til å ha opptjent bonusen. På grunn av selvpålagt begrensning, har Forsvaret etablert en forvaltningspraksis der det er tilnærmet umulig å få fast tilsetting til 60 år (T60-kontrakt) etter utbetaling av bonus.

Gammel bonusordning1G = 99858,- pr. 1 mai 2019.

Ny ordning

De ytre rammene for bonusordningen er som tidligere, det vi si 11G etter 14 års opptjening for personell som er tilsatt på T35, men forskjellen ligger i at det er lagt opp til en mer fleksibel forvaltning for å møte målgruppen bedre. 

Konkret betyr dette at det er mulig å ta ut deler av bonusen på et tidligere tidspunkt, samtidig som det etableres 2 ulike utbetalingsmodeller – pengebonus eller utdanningsbonus.

Det blir mulig å ta ut delbonus etter 5 og 10 års tjeneste, og resterende bonus etter 14 års tjeneste. Det er noe ulik størrelse på penge- og utdanningsbonusen ved delutbetaling, men i sum gir begge innretninger 11G.

Ny bonusordning1G = 99858,- pr. 1 mai 2019.

Kort om forskjellen på de to ordningene

De ytre rammene er like i dagens- og justert bonusordning, dvs maksimalt 11G bonus etter 14 års opptjening for personell tilsatt på T35.

Justert bonusordning er mer fleksibel enn dagens ordning, og åpner for å kunne ta ut delutbetaling etter 5 og 10 års tjeneste. Fleksibiliteten er viktig for å kunne imøtekomme T35-personellets ulike behov. 

I tillegg er begrensningen ift. å kunne få tilsetting til T60 for personell som har fått utbetalt bonus fjernet, slik at personellet gjennom utdanning og erfaring kan kvalifisere seg for dette.

Noen viktige endringer:

  • Uttak av delbonus etter 5 og 10 år gir ikke noen plikttjeneste. Uttak av utdanningsbonus gir en bindingstid på 12 mnd etter fullført utdanningsår. Da må man tilbake i stilling og tjenestegjøre i 12 mnd før man kan slutte.
  • Man kan bytte mellom ordningene, slik at om man eksempelvis velger å ta ut pengebonus etter 5 år, kan man fortsatt ta ut utdanningsbonus etter 10 år, og motsatt.
  • Utdanningsbonus utbetales dersom man ønsker å ta et utdanningsår. Utbetalingen skjer som månedlig lønn (hvor 3,5G deles på 12) gjennom utdanningsåret
  • Det er ingen begrensning på valg av utdannelse
  • T60-kontrakt kan tilbys når som helst i tjenesten. Allerede utbetalt bonus, vil ikke måtte tilbakebetales, dersom man godtar en T60-kontrakt
  • Ved T60-kontrakt opphører videre utbetaling av bonus

Hvordan blir overgangen fra gammel til ny bonusordning?

I dag er det mange som går på den gamle bonusordningen, som gir utbetaling av 5,5G etter 10 år, og nye 5,5G etter 14 år.

Overgang til ny ordning er frivillig. Personell som har T-35 kontrakt før 1.juli 2020 kan velge å fortsette på gammel ordning eller følge en etablert overgangsordning.

Overgangsordningen krever minst 5 års tjeneste, hvorav minst 3 år på ny ordning, før man kan ta ut første bonus. Dette innebærer da at de som har mer enn 2 års tjeneste på gammel ordning, kun vil ha mulighet til å få ut delbonus 2 etter totalt 10 år før sluttbonus. Dette er beskrevet på følgende måte:

Året man tilsettes Delbonus 1 Delbonus 2 Sluttbonus
2020 2025 2030 2034
2019 2024 2029 2033
2018 2023 2028 2032
2017   2027 2031
2016   2026 2030
2015   2025 2029

Kontaktperson

Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648