Nå kan du søke BFO stipend for 2019 - 2020

Ønsker du mer utdanning? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom BFO-stipendet. Søknadsfristen er 31. august.Populært medlemstilbud

BFO-stipendet er svært populært, og interessen er økende dersom man ser på de siste års utvikling. For studieåret 2018-2019 ble det innvilget stipendstøtte til i overkant av 220 medlemmer!

Søknadsfrist 31. August

BFO vil med ordningen signalisere at utdanning skal lønne seg og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere.

Stipendordningen skal bidra til å stimulere og motivere medlemmene til å ta ansvar for egen utvikling og kompetanseheving. Betalende medlemmer i BFO kan søke om stipend fra ordningen til etter- og videreutdanning på høgskole-/universitetsnivå, forbedring av karakterer fra videregående skole eller annen kompetansegivende utdanning. Det er innen denne rammen også mulig å søke om stipend til videreutdanning basert på selvstudium.

Stipendet maksimale utbetaling er kroner 12 500,- pr studieår. Kvalifiserende studier for senere militær utdanning samt studier innen forsvarsaktuelle tema er prioriterte områder for stipendordningen. Grunnlaget for tildelingen er delvis dekning av utgifter til studiet som for eksempel studieavgift, eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.

Maksbeløp 12 500,- pr. studieår.

Søkere som har vist eller viser engasjement og interesse for organisasjonsarbeid i BFO/KAFO/BFO Ung, vil bli prioritert.
Fordelsmedlemmer er også søknadsberettiget.

Årets stipend er ment å dekke studier med oppstart høsten 2019 og våren 2020. Stipendet kan ikke gis «tilbakevirkende kraft».


BFO-stipendets regler

  1. BFOs utdanningsstipend er en ordning som har til hensikt å være en økonomisk håndsrekning til medlemmer som tar ansvar for egen utvikling og kompetanseheving. Kvalifiserende utdanning for senere militær utdanning er et prioritert område for ordningen. BFO vil med dette signalisere at utdanning skal lønne seg og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere.
  2. Betalende medlemmer i BFO kan søke om stipend fra ordningen til undervisning som innebærer videreutdanning på høgskole-/universitetsnivå, forbedring av karakterer fra videregående skole eller annen kompetanse-givende utdanning av et omfang tilsvarende heltid/ deltid ett år. Det er innen denne rammen også mulig å søke om stipend til videreutdanning som baseres på selvstudium.
  3. Søkere som har vist eller viser engasjement og interesse for organisasjonsarbeid i BFO/KAFO/BESO/BFO Ung, vil bli prioritert. Fordelsmedlemmer er søknadsberettiget.
  4. Stipendet er begrenset oppad til kroner 12.500,- pr studieår. Grunnlaget for tildelingen er delvis dekning av utgifter til studiet som for eksempel studieavgift, eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.
  5. Medlemmer som har mottatt stipend fra ordningen vil få tilsendt brev med tilsagn om økonomisk støtte. Stipendet vil bli overført til konto etter at BFO har mottatt bekreftelse på fullført studium/avlagt eksamen for studieåret. (normalt fra januar 2020).
  6. BFOs utdanningsstipend tildeles i oktober/november hvert år. Søknadsfristen for 2019/2020 er satt til 30.august 2019. Søknader som er sendt elektronisk eller poststemplet etter dette tidspunktet, vil ikke bli behandlet.
  7. Det kan ikke søkes om støtte til dekning av utgifter ifm allerede gjennomførte studier. Søknaden gjelder studier som gjennomføres i løpet av høst 2019 og våren 2020.
  8. Søknaden skal inneholde fullstendig utfylt søknadsskjema, dokumentasjon for hvilken utdanning søknaden gjelder, kopi av evt betalte utgifter og oversikt over kostnader for resten av studiet og informasjon om eventuell annen økonomisk bistand. Søknader uten nødvendig dokumentasjon blir ikke behandlet.

Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907