Nå er det nok - alt må med!

Forsvaret sår tvil om våre særavtaler og pensjon!Sluttrapport om pensjonsgivende tillegg i staten

Det er skuffende å se at Forvaret ikke tar med det hele og fulle grunnlag og intensjon i sine innspill til en offentlig rapport. Nå har noen sagt at «alle tillegg er overtid» og at «lederlønnen ikke er en kompensasjon for aktiviteter som vakt, øving mm ..» Dette er ikke sant, og det er synd at man sår tvil om de særavtalene som regulerer Forsvarets unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10.

Klokken 10 i dag, 22. mars ble sluttrapporten om pensjonsgivende tillegg i staten offentliggjort. Denne er resultatet av arbeidet fra en partssammensatt gruppe med representanter fra arbeidsgiversiden, departement og hovedsammenslutningene. Vi – BFO, har vært direkterepresentert via YS- stat.
Mandatet til gruppen har vært «å vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg som skal inngå i pensjonsopptjening/ pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten.». Rapporten er svært viktig, da den danner grunnlaget for videre forhandlinger om det man skal leve av som fremtidig pensjonist.

Forsvarsdepartementet påpeker at militært tilsatte har en unik problemstilling som statsansatte da svært mye av inntekten er basert på tillegg. Dette er en problemstilling som Forsvarsdepartementet adresserer i sine innspill; Militært tilsatte som gruppe har et tjenestemønster med høy aktivitetsbasert inntekt som ikke er pensjonsgivende i SPK. Forskjellen mellom pensjonsgrunnlagene er med andre ord betydelig for militært tilsatte. Med de nivåer som er lagt til grunn for samordningsfrie deler i høringsnotatet vil det etter Forsvarsdepartementets syn medføre et urimelig stort pensjonstap for militært tilsatte.

Gjennomsnittsberegninger tilsier et økonomisk tap på anslagsvis ca. 65 000 – 75 000 per år. Beregningene vil naturlig variere ut i fra endringer i demografi og variasjoner i forutsetninger. På individnivå vil utslagene ha større spennvidde.

Videre påpeker man at «Lederlønn i Forsvarssektoren er i dag pensjonsgivende som et fast månedlig tillegg. Tillegget inneholder i hovedsak den samme aktiviteten som for underlagt personell. Det vil si vakt, øving og fartøytjeneste. Lederlønnsavtalen har imidlertid en annen profil med faste månedlige tillegg, basert på blant annet arbeidsbelastning i stillingen utover normal arbeidstid.»

BFO er helt på linje med FD og har flagget problemene med pensjonsgrunnlaget for militært tilsatte i alle diskusjoner hvor offentlig tjenestepensjon er tema. Og vi anser det som naturlig at militære ledere og andre ansatte skal ha samme utgangspunkt for pensjonsberegninger.

Forsvaret på villspor

Forsvaret derimot – de har gitt et offentlig svar som er feil – en løgn faktisk. Følgende står som svar i rapportens kapittel 2.5; Slik Forsvaret alltid har vurdert dette, er dette omregnet overtidskompensasjon. Således har Forsvaret alltid ment at disse tilleggene ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Dette er en del av den variable lønnen og at den helt og holdet er avhengig av aktivitetsnivået ved avdelingen. Selv om aktivitetsnivået de facto innebærer at den variable lønnen for disse gruppene som regel alltid er høy, så er det en overtidsbetaling og en del av inntekten som kan falle helt bort dersom den operative eller økonomiske situasjonen tilsier det. Dette er altså ikke et inntektsnivå personellet kan regne med i uoverskuelig fremtid.

Forsvarets lederlønnsordning gir ikke kompensasjon for aktivitetsbaserte tillegg som vakt. øving osv. Tilleggene etter denne avtalen er ment som en kompensasjon for bortfall av arbeidstidsregulering. Personellet som lønnes etter denne avtalen har således ikke arbeidstid og kan, med unntak av tid opptjent som følge av fleksitidsavtalen, ikke opptjene mertid eller overtid. De får heller ikke kompensasjon for deltagelse på øvinger mv."

Begge disse utsagnene kunne selvfølgelig ikke stå uimotsagt, og det er derfor i rapporten tatt inn følgende fra YS-Stat og LO-Stat: "Vi er ikke enig i beskrivelsen fra Forsvaret og mener denne ikke er en korrekt beskrivelse av disse forholdene slik de er avtalt mellom partene i Forsvaret.". Unio og Akademikerne stilte seg også bak denne presiseringen.

BFO mener

Vår mening er at i siste avsnitt så skal man stryke «IKKE» - så blir setningen rett!
Hele første avsnitt er helt feil – beste fall hele vurderingen, i verste fall et uttrykk for en holdning som ikke kan tolereres. Ledernes pensjoner skal altså sikres, mens de ansatte fortsatt skal gå en mørk tid i møte.

Aktivitetene som FD beskriver er unntaksaktivitetene som – med hjemmel i egen forskrift, er unntatt arbeidsmiljølovens kapittel 10. Kompensasjonen for disse aktivitetene er fremforhandlet mellom Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene og finnes i «ATF’en» - Arbeidstidsavtale for Forsvaret.
Dagens avtale – som skulle vært reforhandlet før jul, viser hvordan unntaksaktiviteter skal kompenseres og samtidig sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretakelse av arbeidsmiljølovens intensjon – også i Forsvaret. ATF er en partsavtale som sikrer en forsvarlig arbeidssituasjon med fritidskomponenter for belastende arbeid som langt overskrider AMLs rammer, og avtalen har et økonomisk element som kompenserer for arbeid på ugunstige tidspunkter og fravær av dag- og ukefritid.
De ansattes aktivitetsbaserte inntekt er derfor basert på kompensasjoner for planlagt aktivitet på to-ukers, måneds og årsbasis.

Dette er ikke overtid – overtiden kommer i tillegg til dette og dekker for ikke planlagt merarbeid.

Lederlønnsavtalen derimot, den kompenserer for overtid i stor grad.


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521