Lønnsoppgjøret 2019

BFO sine kravAnnet hvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene (organisasjonene som representerer arbeidsgiverne og arbeidstakerne) skal forhandle om kroner og øre. Det vil si hvor mye du og jeg får i lønnstillegg.

Når vi til neste år har hovedoppgjør forhandler partene i tillegg til kroner og øre også om innholdet i tariffavtalene. Tariffavtalene slår fast hvilke regler som gjelder for bl.a. ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og pensjon.


Hva er et mellomoppgjør?

Et mellomoppgjør er en betegnelse på revisjon av tariffavtaler med gyldighetstid over flere år.

I motsetning til et hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud som regel bare lønnsøkninger. Mellomoppgjør er det som skjer mellom hovedoppgjørene.

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening, eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i ti YS- forbund. BFO er et av disse.

I Norge har det vært vanlig siden 1960-årene å ha hovedoppgjør hvert partallår og mellomoppgjør hvert oddetallår.

Det skal være hovedoppgjør 2020, 2022, og mellomoppgjør 2019 og 2021

Tre hovedelementer

BFOs krav til det kommende mellomoppgjøret inneholder tre hovedelementer:

  • Vi krever en reallønnsvekst for våre medlemmer.
  • Vi legger til grunn at en reallønnsvekst oppnås best med en hensiktsmessig fordeling mellom generelt tillegg og lokale forhandlinger.
  • Vi er tydelige på at innretningen av variable tillegg og pensjon må endres. Både for inneværende periode, men også i ny pensjonsmodell som trer i kraft fra 2020.

Dagens innretning der en vesentlig del av inntekten til våre medlemmer ikke er pensjonsgivende er en særskilt utfordring, og dermed en vesentlig del av BFOs krav.

For mange av våre medlemmer utgjør pensjonsgrunnlaget i underkant av halvparten av reell inntekt, dette er en situasjon vi ikke kan fortsette å akseptere.  

BFO er også opptatt av en tydeliggjøring på de ulike tariffavtalene i staten og hvordan disse forvaltes i det daglige.

BFO har de siste årene hatt gode erfaringer med lokale lønnsforhandlinger selv om det fortsatt gjenstår noen utfordringer knyttet til forvaltningen av to ulike hovedtariffavtaler. Partene i Forsvaret har etablert gode lokale lønnspolitikker ved den enkelte DIF, noe som har gitt et solid grunnlag for å gjennomføre forhandlinger med et felles utgangspunkt. I tillegg er partene sentralt i gang med å revidere og etablere en ny sentral lønnspolitikk. Dette er et viktig arbeid som vil pågå i tiden som kommer.

BFO overlevere den 12. mars sine krav til YS stat, og vil bidra aktivt fram mot oppstart av oppgjøret i slutten av april.

Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377