Lokale lønnsforhandlinger 2017

Vil du ha en del av potten på 63 millioner kroner må du levere inn ditt lønnskrav. Her forklarer vi høstens fremdriftsplan for deg som er medlem av BFO. Oppdatering 23. august.Oppdatering 23. august

De sentrale forhandlingene for årets lokale oppgjør er nå ferdigstilt. Partene er enige om at årets forhandlinger vil bli delegert til den enkelte DIF.

Det er om lag 63 millioner til fordeling i årets forhandlinger (YS,LO, og UNIO) 

BFO vil i slutten av august gjennomføre en samling med hovedtillitsvalgte (HTV) og arbeidsplass tillitsvalgte (ATV) for en gjennomgang av forløpet i de lokale forhandlingene.  

 

Har du spørsmål om de lokale forhandlingene, ta kontakt med din ATV eller HTV.


 

Første oppstartmøte er gjennomført

Det første formelle oppstartsmøte mellom de sentrale parter ble i år gjennomført onsdag 9. august. De videre sentrale forhandlingene vil bestå av fordeling av årets disponible midler, retningslinjene som partene sentralt er enige om samt tidsplan og overordnede kravfrister. Den sentrale prosessen vil tentativt være ferdig i løpet av uke 34. Deretter vil forhandlingene starte i løpet av september. Etter all sannsynlighet vil forhandlingene også i år bli delegert til den enkelte DIF. 

Virkningstidspunktet for forhandlingsresultatet er 1. juli og forhandlingene skal være avsluttet senest 31. oktober.

I år er det ca. 63 millioner kroner totalt i potten.


Hva gjør jeg som BFO-medlem

Også i år får BFOs medlemmer anledning til å fremme sitt lønnskrav elektronisk.

Alle BFOs tjenestegjørende medlemmer vil i begynnelsen av september motta en e-post og sms med nærmere informasjon om fremgangsmåte. Kravfristen vil være 14 dager fra informasjonen er sendt ut, tentativt 15 sept.

BFO sender mail til den adressen du har registrert i medlemssystemet. Er du usikker på hvilken mail som er registrert, logg inn på min side på bfo.no. Det er viktig at dette gjøres så BFO er sikker på at alle gis mulighet til å fremme krav.

 

Bør jeg fremme krav?

Kontakt din arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller hovedtillitsvalgt (HTV) hvis du lurer på hva som er gjeldende lønnspolitikk der du jobber, eller har konkrete spørsmål om kravskjema og gjennomføringen av forhandlingene i din DIF.

Hvis du leverer inn et krav er det verste som kan skje at det enten blir avvist eller ikke kan prioriteres i forhandlingene. Med andre ord – du bør selv levere inn krav for størst sannsynlighet for å få en andel av de lokale lønnsmidlene.


Det er også viktig at gruppe 1 offiserer fremmer sine krav på samme måte. Forhandlingene for gruppe 1 offiserer blir gjennomført mellom de sentrale partene i egne forhandlinger.

 

Noen generelle forhold det er viktig å kjenne til

BFOs tillitsvalgte har ved de siste lønnsoppgjørene fokusert på viktigheten av at alle DIFer har en lokal lønnspolitikk som skal være grunnlaget og fundamentet for de lokale forhandlingene. Når du skal fremme ditt krav er det en fordel å kjenne til innholdet i denne. Den får du tilgang til ved å kontakte din ATV eller HTV.

Noen av lønnspolitikkene er også å finne på BFOs hjemmesider eller på Forsvarets intranett. De fleste DIFer har i dag etablert en lønnspolicy det er enighet om. For BFO er det helt avgjørende at alle grupper militært personell blir ivaretatt, også personell uten stilling (PUS) og øvrig personell i midlertidige stillinger. Ny militær ordning har også medført et behov for partene ved den enkelte DIF til å oppdatere og i nødvendig grad revidere sine lønnspolitikker. Dette arbeidet har de fleste DIFer nå gjennomført.


For BFO vil det være viktig at partene nå tar i bruk de muligheter som ligger i det nye lønnssystemet som ble fremforhandlet i 2016.

Fristen for å fremme individuelle lønnskrav vil bli angitt i informasjonen du mottar i løpet av noen uker.

Hvis du ikke har mottatt mail fra oss i løpet av uke 36 ber vi deg ta kontakt med din HTV eller BFO sentralt på mail; post@bfo.no.

Kontaktpersoner

Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238