Lokal lønn 2018 er i gang!

Da er det tid for lokale lønnsforhandlinger! Det er i år avsatt 1,9% (på dato) til lokale forhandlinger.Lokal pott

Gjennomsnittslønnen på vår tariffavtale er for Forsvaret i år beregnet til kr 608.100.  Gjennomsnittslønnen danner grunnlaget for utregning av den lokale potten.

Historisk stort lokalt oppgjør

Ut i fra foreløpige beregninger ser det ut til at potten vil bli på ca. 163 millioner i Forsvaret.  Dette innebærer et historisk stort lokalt oppgjør.  

Sentral prosess - delegering

De sentrale organisasjonene og Forsvarsstaben vil i den sentrale prosessen forhandle om fordeling av avsetningen i tillegg til å utarbeide felles retningslinjer for oppgjøret. For BFO vil det som alltid være viktig å få til en profil på oppgjøret som ivaretar våre medlemmer på best mulig måte.  I et lokalt oppgjør vil det være flere muligheter til å fordele midlene. De siste årene har BFO valgt å prioritere en videre delegering av midlene til den enkelte DIF, slik at forhandlingene kan gjennomføres der kompetansen om egen avdeling og eget personell er best. 

Den sentrale prosessen startet 15 august, med påfølgende møter til det forhåpentligvis er etablert enighet om retningslinjer og fordelingen av årets avsetning.

Lokal lønnspolitikk

Det kan være like mange gode begrunnelser som antall ansatte i Forsvaret når det gjelder å fremme krav om høyere lønn. Lokal lønn er en del av det statlige lønnssystemet, og er i hovedsak ment å skulle benyttes der det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere etter andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA). I tillegg til å utjevne utilsiktede lønnsforskjeller. Allikevel er det viktig å si at det ikke finnes noen fasit på gode eller dårlig begrunnelser.

Lokal lønnspolitikk ved den enkelte DIF vil normalt danne grunnlaget for de forhandlingene som gjennomføres ved din DIF. Det vil alltid være en god ide å lese gjennom denne, slik at du kan begrunne ditt krav best mulig.

Årets oppgjør

BFO medlemmer som er på Forsvarets lederlønnsavtale skal også fremme sitt krav til BFO. Denne gruppen behandles i egne sentrale forhandlinger.

I årets oppgjør ble det foretatt en justering av alle lønnsrammer ved at alternativ 1 og 2 ble fjernet. Alle tilsatte i alternativ 1 og 2 har som følge av dette allerede gått opp ett eller to lønnstrinn i tillegg til det som ble gitt i det sentrale oppgjøret (minimum kr 5100 til alle).

Det er i tillegg etablert to nye alternativ i alle lønnsrammer (alternativ 9 og 10). Alle som tidligere lå i alternativ 9 (direkteplassert) vil nå være innplassert i alternativ 11 uten at dette gir en lønnsmessig konsekvens.  De nye alternativene 9 og 10 vil kunne tas i bruk i året lokale oppgjør, og du som medlem kan eksempelvis fremme dette som krav.

Alle BFO medlemmer vil i løpet av fredag den 24 august få utfyllende informasjon om det lokale lønnsoppgjøret og man kan fremme sitt krav. Som medlem vil du også i år få muligheten til å fremme ditt krav gjennom vårt system digitalt. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å fremme et begrunnet lønnskrav i de kommende lokale forhandlingene.

Frist 16. September, men lever krav så tidlig som mulig!

Fristen for å levere krav vil være søndag 16 september. Årets lokale oppgjør skal være ferdig forhandlet innen utgangen av oktober. Hvis du har spørsmål om det lokale lønnsoppgjøret ta kontakt med BFOs tillitsvalgte i din avdeling.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge med på den informasjonen som blir distribuert ut til deg som medlem, i tillegg til det som legges ut på våre nettsider. BFO vil samle all informasjon om lønnsoppgjøret på en egen nettside.


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521