Lokal lønn

Årets siste oppdateringJulen nærmer seg uten avklaring på lokal lønn

BFO har i fellesskap sammen med øvrige arbeidstakerorganisasjoner (ATO) i Forsvaret, fremsendt et skriv til respektive Hovedsammenslutninger der vi anmoder om at partene i Staten tar hovedspørsmålet om fullmakter knyttet til pensjonsgivende variable tillegg opp til videre behandling. Hvor lang tid denne prosessen tar vil det være usikkert å si noe mer nøyaktig om. 

BFO beklager at Forsvaret som arbeidsgiver så langt ikke har ønsket å imøtekomme arbeidstakerorganisasjonenes helt prinsipielt grunnleggende viktige krav knyttet til pensjonsgivende variable tillegg

Det blir åpenbart noen mindre praktiske konsekvenser av at lokal lønn ikke ferdigstilles som planlagt i løpet av inneværende år. Ulempen ved at oppgjøret ikke ferdigstilles innværende år er grundig veid opp imot den helt prinsipielt grunnleggende uenigheten vi står overfor i denne saken.

 

Hva er det partene fremdeles er uenig i?

For at våre medlemmer, på lik linje med øvrige statsansatte, skal ha en pensjon å leve av i fremtiden må våre faste og forutsigbare tillegg for unntaksaktivitet inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Slik BFO ser det vil dette være en helt vesentlig faktor for å kunne rekruttere og beholde militært tilsatt personell i fremtidens Forsvar. Dette er kjernen og hovedspørsmålet partene fortsatt er uenige om i det lokale lønnsoppgjøret.     

Etterbetaling

Det er avsatt om lag 106 millioner kroner til lokal lønn som vil ha virkningsdato 1. juli 2019, uavhengig av når forhandlingene blir sluttført. 
For mange BFO medlemmer vil det dermed bli en solid etterbetaling når oppgjøret på et tidspunkt ferdigstilles. 

Arbeidstakerorganisasjonene står sammen!

Det er viktig å understreke at alle arbeidstakerorganisasjonene på vår tariffavtale (BFO, NOF, NTL, Parat Forsvar og UNIO) står unisont samlet om denne saken. 
BFO vil komme med ny informasjon så snart det foreligger noe nytt å informere om. 


Hva er lokale lønnsforhandlinger?

  • Annet hvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør
  • Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør - og kalles for lokale lønnsforhandlinger
  • Lokal er ensbetydende med DIF/ virksomhet ( Hæren, Sjøforsvaret, FLO..)
  • Lokale forhandlinger i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet
  • BFO sentralt og den enkelte HTV forhandler lønn på dine vegne
  • I år fikk medlemmer i BFO mellom 1,35 og 1,55 % i økt lønn (Mellom 5.000-10.00 kr)
  • I september kunne man fremme sitt lønnskrav digitalt 
  • Årets lokale forhandlinger skulle vært ferdig i slutten av oktober 2019

Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521