Ledig verv som hovedverneombud i Sjøforsvaret

Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt hovedverneombud (HVO) i Sjøforsvaret da nåværende HVO har fått ny stilling.Søknadsfrist 2. februar 2018

HVO velges av de ansattes organisasjoner som beskrevet i Arbeidsmiljøloven. HVO skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens og skipssikkerhetslovens målsetninger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens kapittel 6 og Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning.

HVO er de ansattes i Sjøforsvarets fremste talsmann i alle saker som er knyttet til helse, miljø og sikkerhet, og skal legge det utvidede arbeidsmiljøbegrepet til grunn for sitt virke i Sjøforsvaret. Sjøforsvarets HVO har regelmessig møter med Sjøforsvarets ledelse og arbeidstakerorganisasjonene. HVO er fast medlem av arbeidsmiljøutvalget i Sjøforsvaret. I tillegg skal HVO kunne ta egne initiativ i samarbeid med ATO og arbeidsgiver for å sikre godt arbeidsmiljø ved Sjøforsvarets avdelinger.
HVO har fast kontorsted på Fregatten på Haakonsvern.

Krav til søkeren:

Vervet krever stor kunnskap om Sjøforsvaret, Sjøforsvarets organisasjon og dets virke.

Søkeren må være tilsatt i Sjøforsvaret og inneha, eller gjennomføre, 40 timers HMS kurs før tiltredelse i stillingen. Søkeren må være sikkerhetsklarert for hemmelig.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved valg av Sjøforsvarets hovedverneombud.

Vervet krever stor integritet, styrke og mot til å handle. Forhold som vektlegges er motivasjon, utadvendthet, positivitet, kompetanse fra vernearbeid og kjennskap til relevante lover og regler. Sjøforsvarets HVO skal samarbeide tett med andre verneombud i Sjøforsvaret og Forsvarets hovedverneombud.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og erfaring fra Forsvarets saksbehandlings verktøy.

Aktuelle kandidater må påregne å bli innkalt inn til intervju.

Vervet hjemler permisjon fra fast stilling med hjemmel i hovedavtalen i Staten kap 8, aml kap 6 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 2. Stillingen gir stabstjeneste på nivå 2.

Lønnsvilkår er regulert i Avtale om lønn og arbeidsvilkår for hovedverneombud og verneombud i Forsvaret.

Søknad med CV sendes på e-post til htv-sjo@bfo.no

Frist 2. februar 2018

Valg av Sjøforsvarets hovedverneombud vil bli foretatt så snart som mulig etter søknadsfrist, tiltredelse i samråd med arbeidsgiver men ønskelig innen 1.4.2018.

Kontaktpersoner

Stillingens oppgaver: Knut Erik Erstad (HVO)  Tlf 990 94 606
Administrativt: Tor Erik Eide (ATO representant) Tlf 922 10 930  


Kontaktpersoner BFO

Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930