Ledig verv som Forsvarets sentrale Hovedverneombud

Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt Forsvarets hovedverneombud (FHVO), etter at nåværende FHVO har fått ny stilling. FHVO velges av de ansattes organisasjoner beskrevet i AML. iht rutiner.FHVO skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens kap 6 og forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning.

FHVO har rutinemessige møter med Forsvarssjef, HR-direktøren i Forsvaret og HMS seksjon i Forsvarsstaben. FHVO er fast medlem i Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg og har fast kontorsted ved Akershus festning. Stillingsinnehaveren er vernetjenestens fremste talsmann i alle saker som er knyttet til HMS, og vedkommende skal legge det utvidede arbeidsmiljøbegrepet til grunn for sitt virke.

Krav til søkeren:
Vervet krever stor kunnskap om Forsvaret, Forsvarets organisasjon og dets virke.

Søkere må være tilsatt i Forsvaret og inneha eller gjennomføre 40-timers HMS-kurs før tiltredelse, søkere må videre være sikkerhetsklarert.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved valg av Forsvarets hovedverneombud.

Vervet krever stor integritet, styrke og mot til å handle. Forhold som vektlegges er teamkompetanse, utadvendt og positiv, ledererfaring og god kjennskap til aktuelle lover og regler. FHVO skal samarbeide tett med assisterende FHVO, samt støtte og koordinere med forsvarets øvrige hovedverneombud.

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og erfaring fra bruk av dataverktøy.

Aktuelle kandidater må regne med å bli innkalt til intervju.

Vervet hjemler permisjon etter hovedavtalen i Staten kap 8, samt aml kap 6, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 2.

Lønn etter avtale, pt egen lønn (garantilønn l.tr 47.) + 54.400,- pr år.

Søknad med CV på vervet sendes pr e-post til: LH@ntlforsvaret.no

Søknadsfristen er satt til 27.11.2017. Valg av nytt Forsvarets hovedverneombud vil bli foretatt så snart som mulig, med tiltredelsesdato snarest og senest innen 1. april 2018.

Kontaktpersoner:
Merete Fagerbekk: Tlf 905 01 935
Rune Rudberg: Tlf 934 20 377


Kontaktpersoner BFO

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377