Langtidsplanen - BFO Førsteinntrykk

Dessverre så svarer ikke Prop 62S - Langtidsplan for forsvarssektoren - på utfordringeneHovedinntrykk

I dag kom Regjeringens svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene som flere har skissert som reelle og sannsynlige. Hovedinntrykket fra BFO er vel at dette ikke var som ønsket – heller ikke som ventet. Det dekker for lite, endres for sent og planen er lite konkret.

Førsteinntrykket var ikke bra. Det skjer for lite i neste periode, og det Regjeringen ville snakke om, handler om forpliktelser i perioden 2025 og utover. Dermed slipper man å finansiere det som er innholdet i planen.

Til tross for at flere, Forsvarsministeren selv inkludert, erkjenner behovet for å styrke bemanningen, er det svært lite som tyder på at dette kommer til å skje. Det ble sagt at man planlegger en økning på 550 ansatte – men dette er nesten kun det Hæren trenger alene for å etablere en rekruttskole, styrke FLF og bygge opp igjen 2Bn som manøverbataljon. Den fjerde bataljonen planlegges i 2026 – så da er veksten i neste LTP allerede skissert.

Løser ikke personellutfordringene

Beskrivelsen om personell i langtidsplanen løser ikke avdelingenes behov ute; det gir ikke rom for vesentlig økning av utdanning på skolene, det er ikke beskrevet hvordan «pensjonsbølgen» skal håndteres, det er ikke korreksjoner på underbemanningen og – til tross for at «å beholde» er den største utfordringen, det finnes ingen konkrete forslag på å løse problemet.

Denne langtidsplanen svarer derfor IKKE på dagens utfordringer slik BFO kjenner de og slik vi selv har beskrevet dem i temaheftet som kom ut for ett år siden.

Lite forpliktende teknologioptimisme

Regjeringen tar til orde for en vesentlig teknologisering av Forsvaret. Teknologioptimismen skal svare på både personellutfordringene og skape økt operativ evne i fremtiden. Samtidig blir ytterligere teknologiinvesteringer av et visst omfang skjøvet ut i neste LTP.

Dermed er dette lite forpliktende og vil ikke avbøte dagens situasjon på kort eller midlere sikt. Som BFO påpekte i temaheftet fra 2019 – nå har Stortinget en meget god mulighet til å skape nye kapasiteter raskt – og det ved hjelp av norske arbeidsplasser. Dette gjelder både nyanskaffelser og oppgraderinger.

BFO håper at Stortinget ser denne muligheten – dagens arbeidsmarked vil applaudere.

Hva med økonomien?

Økonomien i langtidsplanen er lite konkretisert. Det er sagt at man skal øke med 16,5 milliarder 2020-kroner frem til 2028. Og at man skal ha en økning på omtrent 2 milliarder pr år i neste periode. Samtidig vil forsvarssektoren bli «avkrevd» en effektivisering på 500 millioner pr år. Ergo er det i størrelsesorden 1,5 milliarder i friske midler.

Interneffektivisering på 500 millioner kroner per år!

Temaet er ikke konkretisert, men en ting er sikkert – dette blir krevende!

Særaldersgrense i Langtidsplanen?

Avslutningsvis – pensjon og særaldersgrenser er jo et tema som opptar BFO. Samtidig er dette et krevende tema å ta inn i Langtidsplanen slik FD nå har gjort; det er de sentrale partene i arbeidslivet som må finne løsninger, og – ikke minst, når problemet for Forsvaret er å beholde sine ansatte, så er muligens ikke endringer i særaldersgrensene det første tiltaket som gir ønsket effekt – operativ effekt.

Og – det er ikke sikkert at de har sine ord i behold når de sier at «Aldersgrensen for militært tilsatte har vært endret en rekke ganger». Med unntak av T-35 og en visse oppmykning i ny Forsvarslov, skal man langt tilbake i historien før man finner neste endring.