Koronakrisen

Hva betyr det for ferien din?Regelverk ifm. korona og ferie

Ferie og tilstrekkelig hvile er viktig for å ivareta helsen og legge grunnlaget for forsvarlige arbeidsforhold.

I år har koronakrisen medført at det oppstår mange spørsmål knyttet til ferieavvikling. YS svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.

Ferieavviklingen i år kan medføre praktiske problemer for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er usikkert hva som blir smittesituasjonen i månedene som kommer, og kritiske samfunnsfunksjoner kommer sannsynligvis til å måtte opprettholde driften på et høyt aktivitetsnivå. 

I den forbindelse har noen arbeidsgivere bedt om at ferieloven endres på enkelte områder. YS har vært kritisk til dette, fordi endringer av ferieavviklingen bør være basert på frivillige avtaler mellom partene.

Arbeids- og sosialdepartementet svarte 21. april på arbeidsgivernes initiativ med å påpeke at den eksisterende ferieloven har et betydelig handlingsrom. Departementet oppfordret derfor partene til å finne løsninger på de utfordringene som måtte oppstå knyttet til årets ferieavvikling gjennom dialog og avtaler. 

Hva sier ferieloven om fastsettelse av ferien?

  • Arbeidsgiveren skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiveren tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferielovens §§ 7-9.
  • Arbeidstakeren kan kreve å få informasjon om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.
  • Tiden for ferieperioden kan endres av arbeidsgiveren hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer, og det samtidig ikke kan skaffes vikar for arbeidstakeren.
  • Arbeidsgiveren skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstakeren, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. 
  • Arbeidstakeren kan kreve at hovedferien på tre uker gis i perioden 1. juni – 30. september. 
  • Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to ukers ferie til det påfølgende året. Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Kan du endre ferieplanen din på grunn av koronakrisen?
Ferielovens rettigheter og plikter gjelder også under koronakrisen. Du kan derfor ikke kreve å få utsatt ferien selv om du f.eks. har måttet avlyse en planlagt utenlandsreise.

Vil du forandre datoene for når du tar ut ferie, må dette avtales spesifikt med arbeidsgiver. 

Kan arbeidsgiveren endre ferieplanen din på grunn av koronakrisen?
Når det gjelder fastsettelse av ferie har arbeidsgiveren din styringsrett innenfor rammene av ferieloven, dvs. med krav til drøftinger. Men du som arbeidstaker har i utgangspunktet krav på to måneders varsel før feriens oppstart, såfremt ikke det foreligger helt spesielle forhold som tilsier noe annet.

YS mener at koronakrisen ikke gir et generelt grunnlag for å godta kortere varsel enn to måneder. Det må altså helt spesielle grunner til for at kortere varsel skal være akseptabelt.

Ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet du er medlem av dersom det oppstår uenighet med arbeidsgiveren din om dette.

Er du helt sykmeldt når ferien skulle ha startet, vil denne kunne utsettes til senere. Det samme kan også gjelde dersom du er i karantene på grunn av påvist eller mistenkt koronasmitte, siden NAV nå godkjenner dette som grunnlag for sykmelding. Det kan imidlertid være nødvendig å sørge for at sykefraværet/karanteneperioden er legemeldt og ikke bare egenmeldt.

Informasjon fra andre forbund i YS det kan være verdt å lese: