Iverksettingsbrevet (IVB) overlevert

FD har fått den fullmakten vi fryktet og iverksetter for fulltDenne uken overleverte FD sitt iverksettingsbrev til Forsvaret. Dette er rammene FSJ og Forsvaret skal omsette langtidsplanene på. Detaljene er større og kravene er tydeligere enn i langtidsplanene og det er liten tvil om at oppgaven er krevende. BFO ser nå klart at de innspill med tilhørende bekymringer vi har fremmet gjennom prosessen som førte fram til et vedtak om ny langtidsplan var reelle og virkelige.

Personellet i Forsvaret står framfor en krevende tid hvor fokuset legges på effektivisering, innstramning og reduksjon. Langtidsplanen har lite knyttet til ivaretagelse og dette ligger heller ikke inne i iverksettingsbrevet. Her har vi en jobb å gjøre mot Forsvarssjefen.

Hovedmomenter

Personell og kompetanse

BFO har viet personell og kompetanse et særlig fokus. Og dette står nå fram som to områder som sammen med ulike base tiltak vil prege den daglige virksomheten markant i de kommende fire årene. Et uttak på ca 2.1 mrd innen forbedring og effektivisering, hvor mye ligger på nedbemanning vil gi store konsekvenser i hele strukturen. Når en samtidig skal innføre ny militær ordning blir bildet ekstra utfordrende.

Når en samtidig skal innføre ny militær ordning blir bildet ekstra utfordrende.

Utdanningsreformen skal alene stå for 560 millioner i effektivisering. Dette treffer for fullt på utredningsstadiet i 2017 og vil iverksettes fra 2018. Innstillingene fra Stortinget er tydelig på at militær kjernekompetanse og profesjon skal stå i fokus. Dette er også beskrevet i IVBen, men er vanskelig å se når effektene og innretning beskrives. Her vektlegges kutt og samling. Eksempelvis kuttes det 460 millioner på nivådannende, noe som utgjør et kutt på nærmere 60% av dagens nivå. I tillegg skal det innføres en ny utdanning i form av VBU. Dette kan gi konsekvenser på kort sikt, men de langsiktige konsekvensene for profesjonen kan bli dramatiske.

de langsiktige konsekvensene for profesjonen kan bli dramatiske.

Det legges også opp til store nedbemanninger innen stab, ledelse, støtte og utdanning. Her er det ingen overraskelser utover at det ligger særdeles lite innen i iverksettingsbrevet knytte til ivaretagelse og tiltak for å understøtte en slik prosess. Det bekymrer for gjennomføringen.

Vårt fokus

BFO vil bruke mye tid på det som nå er sendt etatsjefene og vi vil gå i tidlig dialog med Forsvaret for å sette rammene for gjennomføringen. Vi forventer at vi i den jobben som nå skal gjøres får en god dialog med ledelsen i det å kunne ivareta den enkelte, gjennomføre gode og skikkelige prosesser og ha tett dialog knyttet til hvordan langtidsplanen faktisk skal omsettes. I tillegg vil vi holde politisk ledelse informert om de konsekvensen vi ser nå og underveis.


Kontaktpersoner Langtidsplan

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377

Som medlem og tillitsvalgt får du tilgang til mer informasjon. Logg inn og les resten av denne artikkelen.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem