I mål med ny intopsavtale for Forsvaret

- Det har vært krevende forhandlinger med behov for endringer på begge sider av bordet, men vi er fornøyd med forbedringene, sier BFOs forhandlingsleder.Partene ved FD og arbeidstakerorganisasjonene har nå ferdigforhandlet ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. For BFO har det vært spesielt viktig å videreutvikle verdien i avtalen.

- Det har vært krevende forhandlinger med mange tema og behov for endringer på begge sider av forhandlingsbordet. BFO er ut i fra rammene for forhandlingene godt fornøyd med de fremforhandlede forbedringene, sier BFOs forhandlingsleder Lars Omberg.


Utdrag av endringer og resultatet for øvrig

- Familietillegget er økt med kr 250 per mnd.

- Misjonstillegget er økt med 1,15 % for høy sats. (Lav sats fortsatt 67 % av høy sats)

- Kompensasjon for ekstra belastning er økt til 4150 kr

- Kompensasjon for avvik fra forskriftens krav til varsling er økt til 3150 kr.

- Personell på forberedende tjeneste i utlandet får nå en gratis hjemreise (minimum to ukers varighet)

- Majorer er flyttet en gruppe opp på misjonstillegg

- Forholdstall på utenlandstillegget er økt fra 135 til 140 for Lt og Kapt /tilsvarende for OR 6 / Or 7.

- Forholdstall for majorer er redusert fra 150 til 140 , men da balansert med økning i nivå på misjonstillegget.

- Stadfesting ift krav om dekning av dokumenterte merutgifter ifm med beordring til internasjonale operasjoner.

 ( Primært ved kort varsel og personell i operativ støtte som må reise på kort varsel)  

Forhandlingstema for 2018

Utover punktene i faktaboksen over er partene enige om å arbeide videre med følgende tema i løpet av 2018.

- Vilkår under forberedende tjeneste i Norge og utlandet

- Forvaltning av ferie knyttet til internasjonale operasjoner

- Lønnsutvikling og ordninger for lønnsfastsettelse i internasjonale operasjoner

- Incentiver for rekruttering til intops, og i dette også en vurdering av militærfaglig tillegg

Ny forvaltning av personell i operativ støtte

Fra 1. januar 2018 vil det bli endringer for personell i operative støttefunksjoner.

Arbeidsgiver har ønsket  en mer ensartet forvaltningspraksis og iverksetter ny forvaltning av dette allerede fra 1. januar 2018. En del personellet i operative støttefunksjoner vil nå være planlagt med i OPL/I for å gi større forutsigbarhet både i forhold til når personellet skal reise ut og hvilke vilkår som gjelder under oppdraget.

Ved utreise vil personellet nå være på særavtalen.

Arbeidet med ny forvaltning har vært styrt av arbeidsgiver. BFO har fortsatt en del ubesvarte spørsmål knyttet til den praktiske forvaltningen i perioden der personellet er hjemme og skal utføre sin daglige jobb. Partene har med bakgrunn i dette blitt enige om en evaluering av ordningen i løpet av avtaleperioden.

Takk for samarbeidet

BFO vil fremheve et godt forhandlingsklima med FD i tillegg til et godt samarbeid med forhandler Staale Reiten i Norges Offisersforbund.

Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238