Hedersprisen 2020

Uredd, empatisk, løsningsorientert og en røst som taler til hjertet, er noen ord som trekkes frem om vinnerenBFOs hederspris

BFOs Hederspris tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende. Juryen i 2020 bestod av Thomas Moelv, Bjørn Anthonsen og Kjell Ivar Simensen.

Herderspriskommiteen fikk inn flere innspill til hedersprisen, og startet med å takke for alle innspill og uttrykte sin glede over at hedersprisen har en høy status i BFO. 

Herdersprisvinner'n

Kjell Ivar Simensen leste opp følgende når han skulle dele ut prisen: 

- Årets prisvinner er et av de medlemmene med lengst engasjement som tillitsvalgt i BFO, alt prisvinneren gjør og har gjort for organisasjonen kommer i tillegg til primærjobb, et hektisk familieliv og sunne fritidsaktiviteter. Prisvinneren har over flere tiår påtatt seg lokale og regionale verv. Vedkommende beskrives i positive ordelag som den som alltid er der for enkeltmedlemmet, lokalforeningen og regionstyret. Vedkommende kjennetegnes som en som representerer alle ansatte. 

De som kjenner vedkommende godt hevder også at det fins temperament, men at det aldri går ut over sak. På et sted i yrkeslivet hvor mange synes det er vanskelig å kombinere tillitsvalgsarbeid med en krevende jobb med stor arbeidsmengde, evner vedkommende å sette av tid til å være tillitsvalgt, og representerer derfor en solid kontinuitet, og det er mange som synes at det er utrolig hvordan det blir tid til alt!

BFO bæres i stor grad av tillitsvalgte som tar ansvar på vegne av oss alle. Prisvinneren er en slik person.

Hedersprisen 2020

På privaten er han et friluftsmenneske med en forkjærlighet for fotball. Han er en ung og sprek bestefar, og er sånn sett en offiser av den gamle skole- en å se opp til på alle måter.

Toppturer er en annen kjær hobby. I BFO går det historier om topper som er besteget i rekordfart, også etter middagen på kvelden. 

I BFO beskrives prisvinneren som en lojal, positiv og empatisk person. Han har lang og bred erfaring som gjør han i stand til å finne løsninger på de fleste situasjoner som tillitsvalgt og som et medmenneske. Han er uredd og med en røst som taler til hjertet, er prisvinneren et forbilde for oss alle. 

BFOs hederspris 2020 går til Rune Petteresen. 

Gratulerer så mye, Rune. 

Statutter

  1. BFO Hederspris skal støtte formålet for BFOs eksistens og virke, både verne om dens grunnleggende verdier og evne til fornyelse. BFO Hederspris skal stimulere gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats i henhold til strategien uttrykt ved "styrke, uavhengighet og samarbeid".
  2. BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.
  3. BFO Hederspris er et kunstverk med tilhørende diplom. Kostnad oppad fastsettes av BFO Hovedstyre, men kan i sum aldri overstige samlet utbytte av fondet for vedkommende år. Grunnlaget for BFO Hederspris finansieres av et fond som består av overskudd etter overføring av HOFs legat samlede midler, samt resterende midler fra Sjøforsvarets offiserforening. Ansvar for forvaltningen av fondet tillegger leder BFO.
  4. Vurdering av kandidater foretas av en jury bestående av tre BFO medlemmer hvorav leder utgår fra BFO Hovedstyre. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning. Juryen konstituerer seg selv.
  5. BFO Hederspris utlyses i Offisersbladet og på BFOs nettsider innen utgangen av Januar måned. Forslag til kandidater meldes inn til BFOs sekretariat innen utgangen av mars måned.
  6. BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO Lederkonferanse eller BFO Kongress. BFO Hederspris deles ut èn gang per kalenderår. BFO Hederspris ble formelt innstiftet på BFO 6. ordinære kongress 2005. BFO Hederspris skal videreføre intensjonen fra HOFs legat og Sjøforsvarets offisersforening gjennom å gi BFO fornyet aktualitet og betydning. For øvrig henvises det til protokoll og referat fra BFO 6. ordinære kongress.
  7. Endring av disse statuttene tilligger BFO Hovedstyre. Eventuell nedleggelse av BFO Hederspris tillegges BFOs kongress etter simpelt  stemmeflertall. Disse statutter er fastsatt av BFO Hovedstyre på hovedstyremøte i sak nr 3 / 2006 den 31. januar 2006.