FOS vinter - nå kun for GBK

Årets gjennomføring ble annerledes enn tidligere, da alle søkerne allerede var ansatte i Forsvaret. Dette er et av resultatene og den første synlige endringen av ny utdanningsordning.De kalde fakta

Dette opptaket var første gjennomføring hvor man ikke hadde aspiranter til UB-utdanningen. Totalt ble det gitt utdanningstilbud til 94 grenaderer, slik at de kan få opprykk til OR-5. I tillegg var det 7 grenaderer med utsatt plass. Dette innebærer at Hæren har tatt inn flere til utdanning enn hva de hadde som kvote, mens Luft og Sjø er så å si på kvotetall. Etter hva BFO kjenner til var det 202 søkere til årets opptak, og det var desidert flest søkere fra Hæren.


De fysiske prestasjonene - et paradoks

De fysiske prestasjonene ble gjenstand for diskusjon i opptaket og diskusjonen etterpå. Selv om det i de siste års opptak har blitt utvist stor reservasjon mot å gi dispensasjoner på fysiske resultater, var det denne gangen flere som har fått tilbud med forbehold om å bestå enkeltøvelser – primært 3000 m, før eller i oppstarten av utdanningen. Det ble også uttrykt bekymring om hvor mange som faktisk ble sendt hjem etter de fysiske testene i uke 1.

Det er nok mange grunner til at man underpresterer i forhold til minimumskravene, samtidig er det også grunnlag for en diskusjon om hvorvidt de fysiske kravene gjenspeiler arbeidskravene fullt ut. Paradoksalt nok var det mange som ikke klarte opptakets minimumskrav selv om stillingene de har i dag innebærer et strengere krav til fysisk yteevne. Er det da den ansatte som er i dårlig form, eller er det en beslutningstaker som har vurdert for strengt? Dette bør man reflektere over i brytningen mellom gamle og nye tester, og mulighet til å differensiere krav til styrke og utholdenhet.

Kompetansebehovet

I Forsvaret er kompetansebehovet svært sammensatt. BFO stilte spørsmål om man i innstillingene til utdanning hadde sett på fordelingen av de ansatte opp mot avdelingenes behov for befal. Til en viss grad er dette ivaretatt, samtidig må avvikene korrigeres gjennom beordringer av årets befalselever. Hæren erkjenner at gjennom opptaket til GBK vil det alltid være en overvekt av infanterister og vognpersonell, noe som kan bety at andre våpen- og troppearter underproduserer sersjanter med erfaring. I dag er dette et lite problem – om ett år kan denne problemstillingen bli større. Grunnen til dette er at man endrer inntakskravene til befalsutdanningen radikalt.

Kvinneandel

Det er jo også betimelig å vurdere hvordan kvinneandelen blir påvirket når rekrutteringsgrunnlaget endrer seg. I dette opptaket ble det gitt tilbud til 11 kvinner av totalt 94 elever. Dette gir i overkant av 11 prosent. Når man i tillegg vet at det i 2016 var 27 prosent kvinner som gjennomførte førstegangstjenesten, sier dette også noe om muligheten til å rekruttere disse videre til ulike stillinger i fremtiden.

Dette må Forsvaret og Forsvarsdepartementet tenke på – det er ikke sikkert at kvinnene anser fremtidens tjeneste og utdanningstilbud til å være attraktivt nok.