FORSVARSSTABEN SVIKTER DE UNGE

Incentivprosjektet skulle jobbe for økt ståtid. Siste tilskudd på stammen vil ramme de yngste hardt. – Nærmest som å be om at de slutter i Forsvaret», raser nestleder i BFO, Rune Rudberg.Forsvaret gir nå signaler om at de planlegger å fjerne den siste årlige tilknytningsreisen (tidligere kjent som årlig gratisreise), som følge av incentivprosjektet.

- Forsvaret beordrer personellet til tjenestesteder langt vekke fra venner og familie. Den årlige tilknytningsreisen har god effekt i dag, ved at særlig de yngre får anledning til å pleie sine hjemlige relasjoner uten å måtte betale en ukeslønn i flybilletter. Dette er og har vært et nødvendig gode for å veie opp mot beordringsadgangen, sier forhandlingsleder Lars Omberg.


Ståtiden synker og penger til opplæring sløses bort

Forsvaret har i dag utfordringer med å beholde personellet, særlig de unge spesialistene i OR-systemet. Dette er personer som Forsvaret har påkostet dyr militær fagopplæring og som er i startgropen av en militær karriere. For mange fagkategorier beløper opplæringen av hver enkelt soldat seg til verdier i millionklassen, når materiellslitasje, forbruk og ammunisjon medregnes. Velger personellet å slutte i ung alder koster det Forsvaret dyrt, da nytt personell må rekrutteres og trenes opp, fremfor å beholde allerede opplært og trent mannskap.

Kroneverdien som med dette sløses bort kunne tilsvart ganske mange gode incentivordninger.

Den årlige tilknytningsreisen er nå inne på den stadig voksende kuttlisten;

 • Dramatisk økning av husleie for Forsvarets boliger (planlagt)
 • Kutt av skoletillegg for militært tilsatte (utført)
 • Kutt i økonomiske rådgivningstjenester (utført)
 • Nedleggelse av Forsvarets feriesenter Håøya (utført)
 • Kutt i Forsvarets låneordninger (utført)
 • Omleggelse av uniformsgodtjøring (planlagt)
 • Nedleggelse av uniformsutsalgene (planlagt)
 • Effektivisering av pendlerordningene (planlagt)
 • Kutt av årlig gratis hjemreise (planlagt)

I tillegg til dette kuttes 265 årsverk ved de militære utdanningsinstitusjonene, alle befalsskolene legges ned og erstattes av én felles befalsskole og krigsskolen blir basert på vilkår nær soldater inne til førstegangstjeneste (for å spare lønns- og pensjonsutgifter). Dette kommer som en konsekvens av detaljerte oppdrag fra Regjeringen og den tilhørende Utdanningsreformen, som nå går inn i sluttfasen.

Personellet

Forsvaret vil med disse kutt og endringer ha store problemer med å kunne hevde at det politiske uttrykket om at «Personellet er Forsvarets viktigste ressurs», og Statsrådens uttalelse om at dette skal synes gjennom handling, overholdes. Uten motivert og kompetent personell vil vår evne til strid synke.

Å utdanne nytt personell hvert eneste år er vesentlig mer kostbart enn å ta vare på de som allerede er ansatt.

Drøftingene blir et spill for galleriet

Forsvarsstaben har valgt en ensidig arbeidsgiverstyrt tilnærming til hele incentivprosjektet, der tjenestemannsorganisasjonene er plassert på sidelinjen. Prosjektets anbefalinger var planlagt drøftet med BFO m.fl. i løpet av mars måned. Dette oppfatter BFO nå til å være et spill for galleriet, da vi allerede er kjent med at arbeidsgiver vil bruke styringsretten uavhengig av hvor mye vi motsetter oss alle de ståtidsreduserende tiltakene som planlegges.

Personellet må nok en gang ta regningen for feilaktige politiske prioriteringer og Forsvarsstabens ukloke forvaltning og manglende helhetstenkning.

Oppskriften på suksess

 • Rekruttér rett person til rett stilling.
 • Invester i den enkelte ansatte gjennom opplæring, utdanning, gode karriereplaner og en forutsigbar fremtid.
 • Tilby incentiver og arbeidsvilkår som gir den enkelte ansatte en ønskverdig fremtid i Forsvaret.