Forsvarsbudsjettet 2021

BFO sine kommentarerFørste budsjett i ny langtidsplan

I dag la regjeringen frem sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2021.Budsjettet er det første budsjettet i ny langtidsplan (LTP) 2021-2024.

Hovedsatsningene er bygging av beredskapslagre og vedlikehold, innfasing av kapasiteter og materiell samt oppbemanning og kompetanseutvikling.

Det foreslåtte budsjettet til forsvarssektoren er på totalt 64,5 mrd. kroner. I fjor var budsjettet på 61 mrd. kroner. Det blir en økning på 4,1% fra 2020 til 2021. 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er fornøyd med budsjettet. Forsvaret er betydelig styrket i inneværende langtidsplan (LTP), sier han til Aftenposten. Videre sier han at han ser at avdelingene våre har fått kortere reaksjonstid og bedre tilgang til materiell. Det er likevel et behov å styrke Forsvaret for å møte de sikkerhetsutfordringene vi ser i verden i dag.

Les hele artikkelen her: Forsvarsministeren: Slik styrkes Forsvaret i budsjettet

Plusspunktene i budsjettet

Dette er ifølge Bakke-Jensen plusspunktene ved forsvarsbudsjettet for 2021:

  • Oppbyggingen av et nytt landforsvar i Finnmark fortsetter.
  • Det som heter «materiell og drift» styrkes. Det dreier seg om kjøp av reservedeler og ammunisjon.
  • I år har huller i Forsvarets lagre vært et tema. Nå styrkes det som kalles forsyningsberedskap.
  • Også fornyelse av utstyr i Heimevernet skal fortsette. Nye HV-soldater har manglet uniformer, våpen og annet utstyr.

I år hadde alle HV-soldater vært ute på øvelse om det ikke hadde vært for koronaviruset. Det ville vært første gang på flere år, sier Bakke-Jensen.
– Nå skal vi holde oss på dette nivået, sier han.

Kilde: Aftenposten 

Dette mener BFO om forsvarsbudsjettet 2021

BFO var tilstede under fremleggelsen av forsvarsbudsjettet 2021 på Akershus festning i dag. 

Forsvarsbudsjettet 2021 legges frem i Fanehallen på Akershus festning

BFO er fornøyd med at Forsvaret styrkes i en økonomisk krevende tid. Det er viktig å fortsette med å styrke grunnmuren med materiell, ammunisjon og vedlikehold. At det gjøres plass til nye investeringer er også nødvendig. Det er viktig å presisere at det ligger flere faktura til forfall i inneværende budsjettperiode, som for eksempel Forsvarets nye kampfly F-35. Faktum er da at mye av økningen vi ser i budsjettet er allerede øremerket en del ubetalte regninger og kan dermed ikke anses som friske og frie midler.  

I budsjettet er det lagt inn betydelige midler til investeringer til eiendom, bygg og anlegg (EBA). Det mener vi er positivt. Dog er lite av dette går til oppgradering og fornyelse av EBA for personell, særlig bolig og kvarter. Her er det en stadig mer krevende situasjon med for få boliger og dårlig standard. Mange ansatte, særlig unge, har en lite tilfredsstillende bosituasjon over tid, som vi har skrevet her. Dette løses ikke i budsjettet. 

Den største delen av Forsvarets grunnmur er personellet, Forsvarets viktigste ressurs. Uten personellet stopper Forsvaret opp. BFO besøker mange avdelinger hvert år og alle melder om at det er for lite personell og bemanningsutfordringer. Dermed blir den totale arbeidsbelastningen ekstrem på det personellet som er og tilbakemeldingen vi får fra avdelingene der ute er entydig: Det er for høy belastning over tid og det er vanskelig å kombinere arbeids- og familieliv. Dette er en vesentlig faktor som er med på å bidra til personellflukt fra Forsvaret. 

I budsjettfremleggelsen i dag meldes det om en gradvis opptrapping og økning i antall faste ansatte med 500 personer i neste langtidsplanperiode, til 2024. Det er satt av 79 millioner til personellstyrkning i 2021. Dette vil ikke løse personellutfordringene vi ser i dagens forsvar. Det er ikke samsvar mellom de politiske oppgavene som skal løses, ressursene som stilles til rådighet og økonomi.  
 
Vi mener at budsjettet som i dag ble lagt frem setter forsvarssjefen i en uheldig og vanskelig situasjon. Som arbeidstakerorganisasjon kan vi ikke unngå å trekke frem arbeidsmiljøloven. Dersom ikke bemanningen går opp vil den totale kompetansen gå ned. Personellet fortsetter å slutte, det blir flere vakanser og det vil være et økende behov for nyrekruttering. Dermed blir en allerede stor arbeidsbelastning videreført. 

Oppsummert er vi glad for å se at Forsvaret får mer i en svært krevende tid med den pågående pandemien, men at dagens budsjettfremleggelse ikke gir oss noen tro på at den belastningen som allerede er på personellet i dag, vil gå ned. Da vil vi fortsette å se at dyrebart personell finner seg andre arbeidsplasser og Forsvaret sitter igjen med svarteper.  Leder BFO Jens B. Jahren

 

Hva skjer nå?

I dag la finansministeren frem budsjettforslag for Stortinget. Før budsjettet skal vedtas av Stortinget før jul, venter et omfattende arbeid av 169 stortingsrepresentanter. Hver representant er medlem i en av stortingets tolv fagkomiteer. Hver av disse har ulike fagfelt, herunder Utenriks- og Forsvarskomiteen. Komiteene spiller en viktig rolle i behandlingen av budsjettene til de ulike samfunnsområdene. 

For at fagkomiteene, i vårt tilfelle utenriks- og forsvarskomiteen, skal kunne komme med sine endelige anbefalinger, må stortinget først vedta de økonomiske rammene. Dette skjer i slutten av november gjennom det som kalles for "finansdebatten". Etter dette vet komiteene hvor stort budsjett de har til rådighet og kan da begynne å forhandle om detaljene i budsjettet for sitt samfunnsområde. 

Utenriks- og forsvarskomiteen kan ikke øke budsjettet, men kan flytte penger fra en post til en annen. Altså endre på prioriteringene. 

For at kommiteene skal få innspill til budsjettet arrangeres det komitèhøringer slik at berørte parter, organisasjoner og bedrifter skal få uttale seg om forslagene. 

Vi skal delta på den åpne høringen i Utenriks- og Forsvarskomiteen. Dette er en viktig arena for å komme med vår påvirkning på budsjettet. 

Vi skal gjøre det vi kan for å påvirke budsjettet i den retning som gagner personellet vårt. 


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202