Forsvaret øker ståtiden ved å fjerne rettighetsreiser!

Den berømte styringsretten ble tatt i bruk i dag, begrunnelse: Økt ståtid.Endringer i Bestemmelser for transporttjenesten i Forsvaret (BTF)

BFO har tidligere kjempet mot forslag om endringer i denne bestemmelsen og fikk i første omgang utsatt endringen ut 2018. Saken har nå på nytt vært oppe til drøfting og de framlagte endringene treffer kategori alt tilsatt personell (militært/sivilt), sivile lærlinger og pensjonert personell som tidligere har hatt rettigheter til besøksreiser/behovsprøvde reiser. Denne gangen benyttet arbeidsgiver styringsretten, til BFO´s protester!

I tidligere fase har arbeidsgivers forklaringer vært rettet mot Incentivprosjektet hvor argumentene har vært at innsparte midler skal overføres til «noe annet» uten at dette er konkret spesifisert. Nå er vi kommet i den situasjon at midlene trekkes inn grunnet effektiviseringspålegg. Våre argumenter om at dette er svært uheldige signaler ift familiepolitikk, ståtid og sannsynlig økt pendling fikk ikke gjennomslag.

Innføringen av OMT og beordringssystemet samsvarer overhodet ikke med å fjerne disse reisene for vårt personell som tar/får belastningen med å tjenestegjøre på andre steder i landet enn der de har sin tilknytning.

Disse besøksreisene ble i sin tid framforhandlet nettopp på grunn av den belastning den enkelte tjenestemann og dennes familie ble påført med beordringssystemet. BFO opplever nå at arbeidsgiver fjerner flere og flere av de små lysglimtene som den enkelte opplevde som positive og på denne måten sparker bena litt under plattformen som beordringssystemet skal stå på for å virke mest mulig optimalt og som forventet.

Hvor lenge tror dere personellet er villig til å være med på dette, spør vi arbeidsgiver?

Plaster på såret?

Arbeidsgivers «plaster på såret» er å øke antall barnepass reiser fra 4 til 8 pr år, samt noe oppmykning av kriteriene for å få disse. Forventet økt kostnad på ca. 350 000,- (innsparingen ved å fjerne besøksreisene ca. 13 mill).

BFOs kommentar til referat drøfting endring BTF

BFO kan i ikke akseptere fjerning av besøksreiser/rettighetsreiser.

Disse reisene ble i sin tid opprettet som et "gode" for å bøte på belastningen som den enkelte og dennes familie fikk påført ifm beordringssystemet. Kriteriene for å få disse reisene har endret noe karakter gjennom årene, men rettigheten har vært til stede for veldig mange av våre medlemmer. Ved innføring av nytt beordringssystem så har ikke behovet for disse reisene minsket, snarere tvert i mot.

Vi kan ikke være med på at arbeidsgiver fjerner incentiver som vi anser kunne bygge opp under argumentasjon for at personell skal få lenger ståtid og evt. bosette seg på tjenestested. Forsvaret kan ikke sammenlignes med øvrige arbeidsgivere, noe vi opplever blir forsøkt fra FD/tilsv. Vårt personell får belastninger innenlands/utenlands via beordringssystemet som ingen andre arbeidstakere i Norge opplever, at dette personellet skal belastes ytterligere, denne gangen økonomisk ved at de ønsker å opprettholde kontakt med hjemsted og annen familie som svært dårlig personalpolitikk.

Mvh

Grethe Bergersen
Oberstløytnant
Forhandlingsleder BFO


Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238