Forsvaret endrer praksis for nattflyging og bruk av OA

BFO og NOF har vunnet frem. Nattflyging skal fra 1. mai planlegges som turnus eller øving jamfør ATF.BFO har siden 2008 ment at det er feil å planlegge med omfordelt arbeidstid (OA) ved nattflygingsaktivitet i Luftforsvaret. Med god støtte fra YS-Stat, og etter omfattende runder med drøftingsmøter og kravstilling, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt BFO medhold i tolkningen av Hovedtariffavtalens bestemmelser. Forsvaret har i et skriv datert 18. april i år bekreftet at det vil bli en endring i praksis fra 1. mai.


Endringen er ikke begrenset til nattflyging, men gjelder for all planlegging av OA ved bruk av forskjøvet arbeidstid i hele Forsvaret.

Nattflyging

BFO har ment at nattflyging i stor grad faller inn under øvingsbegrepet og bør kompenseres i henhold til ATF. KMD konkluderer med at «der aktivitet fremover er kjent, skal den arbeidstidsplanlegges som turnusarbeid jmf. HTA §7 nr 3».

Bruk av turnus vil gi personellet bedre forutsigbarhet samt en bedring i arbeidstidsmessige forhold sett opp mot gjennomsnittsberegning av ukentlig arbeidstid, der arbeidstiden foregår etter kl 20.00.

Der aktiviteten gjennomføres som øving, underforstått at den «oppfyller kravene til feltmessig øvingsvirksomhet», skal den kompenseres i henhold til ATF. Dette forutsetter at det foreligger en øvingsordre som beskriver hensikt, mål, omfang og deltakelse i aktiviteten, jamfør ATF kap 2 siste punkt.

BFO er av den oppfatning av Luftforsvarets skvadroner gjennomfører sin flygingsaktivitet, med særskilt detaljert planlegging av hvert tokt, på en måte som gir en svært realistisk tilnærming til det miljø man vil møte i en krise eller krigssituasjon.

Turnus vs ATF

- Vi er enig i at turnus vil kunne løse mange av utfordringene skvadronene har stått ovenfor på en god måte. Samtidig er vi kjent med at personellsituasjonen kan vanskeliggjøre fullt ut forutsigbar turnusplanlegging. I så måte er ATF et godt alternativ, sier forhandlingsleder Lars Omberg (BFO).

Oppfølging av tidligere brudd på arbeidsplaner

BFO vil følge opp videre med skriv og krav til Forsvaret om en fullstendig gjennomgang av de brudd på arbeidsplaner, med bruk av OA / forskjøvet arbeidstid som bruddgrunnlag, som har funnet sted de siste årene.

Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238